Remissyttrande - Remiss angående sänkt flygskatt

Remissyttrande: 14 juni 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/546
Ert diarienr: Fi2024/01009

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se

 

__________________________

 

2017 yttrade sig Konsumentverkets över remissen av förslaget att införa flygskatten. Där framförde myndigheten att det hade varit en fördel om skatten varit utformad så att det var den faktiska miljöpåverkan som genom skatten blev fördyrande för flygbolagen, och i nästa led även för konsumenterna. Då skulle flygbolagen få incitament att göra insatser för att miljöanpassa flygningarna. Mot den bakgrunden är det positivt att den typen av styrmedel nu är på väg att få genomslag på EU-nivå.

Den flygskatt som nu föreslås sänkas har nackdelen att den inte ger något incitament till vare sig flygbolag eller flygbränsletillverkare att genomföra miljöförbättringar. Däremot ger den incitament till konsumenter att minska miljöpåverkan från flygresor genom att välja andra transportslag än flyg, eller att avstå från flygresor.

Konsumentverket noterar i utredningen att resandet med flyg inom och från Sverige har minskat sedan flygskattens införande och därigenom även flygets klimatpåverkan nationellt. Trots att en stor bidragande faktor till det minskade resandet synes vara effekterna av pandemin, kan det inte uteslutas att införandet av flygskatten har varit en bidragande faktor. En försvagning av styrmedlet i enlighet med förslaget riskerar att minska den effekten.


__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också utredare Johan Jarelin och föredragande jurist Hevi Aziz deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Hevi Aziz, föredragande