Remissyttrande - Remiss av promemoria Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

Remissyttrande: 13 maj 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/192
Ert diarienr: Fi2024/00365

 

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se

fredrik.opander@regeringskansliet.se

 

__________________________

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Johanna Myrin deltagit.

 

Joachim Allard, beslutande
Johanna Myrin, föredragande