Remissyttrande - Remiss av promemorian En kapacitetsmekanism för elmarknaden

Remissyttrande: 3 juni 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/455
Ert diarienr: KN2024/00779

 

 

Klimat- och näringslivsdepartementet
kn.remissvar@regeringskansliet.se 
fredrik.forsberg@regeringskansliet.se

 

 

__________________________

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Ulrika Edlund deltagit.

 

 

Joachim Allard, beslutande
Ulrika Edlund, föredragande