Remissyttrande - Remiss av rapporten Informationsdelning vid ansökningar om anslutning till elnäten

Remissyttrande: 19 juni 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/570
Ert diarienr: KN2024/00887

 

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande juristen Emelie Neidre deltagit.

 

 

Joachim Allard, beslutande
Emelie Neidre, föredragande