Remissyttrande avseende Ds 2024:3 ”Partipolitiska lotterier”

Remissyttrande: 24 maj 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/246
Ert diarienr: Fi2024/00442

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se

matilda.hardange@regeringskansliet.se

 

__________________________

 

Konsumentverkets yttrande är avgränsat till frågor som rör myndighetens uppdrag och syfte att tillvarata konsumenters intressen och värna ett högt konsumentskydd. Yttrandet begränsas därför till den delen av utredningen som avser införandet av ett nytt informationskrav avseende partipolitiska lotterier och krav på marknadsföring av partipolitiska lotterier i form av kommersiella meddelanden.

 

De föreslagna bestämmelserna i 14 kap. 4 a § spellagen samt 15 kap. 3 a § spellagen syftar till att ge konsumenter tydlig information om vilket parti som är förmånstagare för ett partipolitiskt lotteri. Konsumentverket ser positivt på dessa bestämmelser som verkar informationshöjande för konsumenterna. Konsumentverket anser vidare att den tillsynsuppdelning som föreslås mellan Konsumentverket och Spelinspektionen är ändamålsenlig och i linje med nuvarande överenskommelse mellan myndigheterna.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Cecilia Tisell. I handläggningen har också rättssakkunnig Emma Hedge och föredragande jurist Linda Halvarsson deltagit.

 

Cecilia Tisell, beslutande
Linda Halvarsson, föredragande