Remissyttrande - SOU 2023:102 Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling

Remissyttrande: 6 maj 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/155
Ert diarienr: Fi2024/00123

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se

 

__________________________

 

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som rör myndighetens uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.

 

  1. Avslutande av avstämningskonton utan samtycke från kontohavaren

 

Huvudsyftet med den föreslagna möjligheten med kontoavslut är att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Konsumentverket invänder inte mot att bekämpandet av penningtvätt och finansiering av terrorism är av största vikt, att det bör ges hög prioritet och att det i vissa fall kan motivera ett intrång i den enskildes rättigheter. I aktuellt fall anser verket att det är tveksamt om den föreslagna regleringen uppfyller syftet med förslaget.

 

Risken för att konton där det inte genomförts några registreringsåtgärder under de senaste 10 åren och där kontohavaren är okänd kan komma att användas i penningtvättssyften är sannolikt låg. Utredningen påtalar också att de konton som kan bli aktuella för uppsägning sannolikt nästan enbart kommer vara sådana som närmast kan betecknas som ”bortglömda konton”, vilket i så fall stärker denna bedömning. Skulle någon form av registreringsåtgärd vidtas på ett sådant konto kommer regeln, såvitt Konsumentverket förstår, inte längre vara tillämplig i det fallet. Risk föreligger istället för att konsumenter drabbas negativt genom att de utan samtycke får sitt avstämningskonto uppsagt.

 

För det fall det ändå skulle bedömas att möjligheten till avslut av avstämningskonto utan samtycke utifrån syftet är motiverad, anser Konsumentverket att det är av stor vikt att kraven som ska uppfyllas innan en sådan åtgärd kan bli aktuell är högt ställda.

 

I övrigt har Konsumentverket inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har föredragande jurist Anna K Hult deltagit.

 

Joachim Allard, beslutande
Anna K Hult, föredragande