Remissyttrande -Remiss av betänkandet Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4)

Remissyttrande: 27 maj 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/235
Ert diarienr: Ju2024/00120

 

ju.remissvar@regeringskansliet.se

clara.cederberg@regeringskansliet.se

 

__________________________

Konsumentverket delar utredningens bedömning att det inte framstår som rimligt att upphovsrätten som utgångspunkt ska hindra att en vara kan repareras.

I förslaget till det nya direktivet om gemensamma regler för att främja reparation av varor berörs frågan om reparationer och skyddet av immateriella rättigheter. Det framgår att tillverkarna inte får använda avtalsklausuler eller hårdvaru- eller programvarutekniker som hindrar reparation av varor såvida det inte är motiverat av legitima och objektiva faktorer inbegripet skyddet av immateriella rättigheter i enlighet med unionsrätten och nationell rätt. Tillverkarna får särskilt inte hindra oberoende reparatörer från att använda originalreservdelar eller begagnade reservdelar, kompatibla reservdelar och reservdelar som skapats genom 3D-printing om dessa reservdelar uppfyller kraven i unionsrätt eller nationell rätt, till exempel krav på produktsäkerhet, och efterlever immateriella rättigheter.

Även om det i de flesta fall inte handlar om ett inskränkande av upphovsmannens rättigheter att återställa en vara till ursprungligt skick påverkar inte heller bestämmelserna som syftar till att starka reparationsmarknaden tillämpningen av unionsrätten och nationell rätt som föreskriver skydd av immateriella rättigheter för de fall där det kan bli aktuellt.

Konsumentverket ser därför inte att det finns några behov av inskränkningar i upphovsrätten för att möjliggöra reparationer utifrån de nya bestämmelserna om att stärka reparationsmarknaden.

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Cecilia Norlander deltagit.

 

Joachim Allard, beslutande
Cecilia Norlander, föredragande