Remissyttrande - rapporten Oschyssta affärsmetoder – en rapport med författningsförslag

Remissyttrande: 13 mars 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1398
Ert diarienr: KN2023/02352

 

 

Klimat- och näringslivsdepartementet

kn.remissvar@regeringskansliet.se 

kn.e.remissvar@regeringskansliet.se

sigrid.granstrom@regeringskansliet.se

 

 

__________________________

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som rör myndighetens
uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.

 

2 Leverantörer av mellanhandstjänster

Konsumentverket tillstyrker förslagen om att införa en definition av leverantör
av mellanhandstjänster i ellagen, att dessa aktörer ska omfattas av vissa av
ellagens bestämmelser och att vissa skyldigheter för elhandelsföretag kvarstår
när en konsument anlitar en leverantör av mellanhandstjänster eller ingår avtal
genom tredje part. Det är viktigt att konsumentens ställning inte försvagas när
denne ingår avtal genom en leverantör av mellanhandstjänster eller tredje part.

 

5 Anmälnings- och rapporteringsskyldighet

Problematiken med oseriösa aktörer och tvivelaktiga affärsmetoder är allvarlig.
Som nämns i rapporten finns det företag som använder oschyssta
affärsmetoder och som lämnar marknaden när oegentligheter börjar uppdagas,
för att sedan ersättas av nya företag, där samma ägare kan förekomma.
Då el är en nödvändig produkt måste det ställas krav på ett högt
konsumentskydd.

Den anmälnings- och rapporteringsskyldighet som föreslås i rapporten är ett
rent administrativt förfarande där företag anmäler sin existens till Ei som
noterar uppgifter om verksamheten och för in dem i ett register. Det
finns en risk för att de oseriösa aktörerna inte frivilligt kommer att anmäla sin
verksamhet. Det finns även en risk för att registreringen hos Ei kan komma att
användas som en kvalitetsstämpel. När de så kallade snabblåneföretagen var
skyldiga att registrera sin verksamhet hos Finansinspektionen marknadsförde
vissa snabblåneföretag sin verksamhet med argument som ”registrerade hos
Finansinspektionen”. Detta gav konsumenter intrycket att Finansinspektionen
godkänt företagen och verksamheterna och uppfattades av konsumenterna som
en kvalitetsmärkning.

Konsumentverkets bedömning är att en anmälnings- och
rapporteringsskyldighet inte är en tillräckligt kraftfull åtgärd för att komma till
rätta med de oseriösa aktörerna på marknaden och att åtgärden endast har små
effekter för konsumentskyddet. Då el är en förutsättning för en fungerande
vardag och en produkt som alla behöver måste osunda verksamheter kunna
stoppas innan företagen kan interagera med konsumenter.

 

6 Fullmakter

Konsumentverket tillstyrker rapportens förslag avseende fullmakter. Att
fullmakten ska vara en egen fristående handling som ska accepteras skriftligen
samt att avtalsvillkor och fullmakt ska accepteras var för sig kommer att göra
det tydligare för konsumenten att en fullmakt har lämnats.
I rapporten nämns att fullmakten ska ges på ett varaktigt medium och som
exempel på varaktigt medium nämns sms och länk till ett företags webbplats.
Konsumentverket anser att det är viktigt att fullmakten ges i ett format som är
enkelt för konsumenten att spara. Om det sker en hänvisning till en webbplats
bör fullmakten ges i pdf eller något annat format som är lätt att bevara.
Konsumentverket anser att sms är ett mindre lämpligt medium för en fullmakt
då sms är svårt att spara och det finns även en begränsning vad gäller antal
tecken som kan användas.

 

7 Uppsägningstid

Konsumentverket tillstyrker förslaget om att uppsägningstiden inte får
överskrida en månad. Korta uppsägningstider är viktigt för att motverka
inlåsningseffekter. I branschöverenskommelsen ”Allmänna avtalsvillkor för
försäljning av el till konsument (EL 2012 K (rev 2))” som ingåtts mellan
Konsumentverket och Energiföretagen Sverige anges maximalt 14 dagar som
en skälig uppsägningstid om inte annat avtalats.


_________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I
handläggningen har också jurist Emelie Neidre och föredragande jurist Ulrika
Edlund deltagit.

 

Joachim Allard, beslutande
Ulrika Edlund, föredragande