Tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Inom området tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter har Konsumentverket information om hur du får marknadsföra dina produkter.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Marknadsföringslagen

Du behöver ha koll på flera lagar för att få reda på vad som gäller – både den specifika och den allmänna. Du som företagare är skyldig att hålla dig uppdaterad på lagstiftningen.

I menyn kan du läsa mer specifikt om vad som gäller när du ska marknadsföra tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter.

Relevanta lagar inom området tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

  • Marknadsföringslagen
  • Lag om tobak och liknande produkter
  • Lag om tobaksfria nikotinprodukter
  • Radio och tv-lagen
  • KOVFS 2019:2
  • KOVFS 2019:3
  • Direktivet om audiovisuella medietjänster

Alla Konsumentverkets branschöverenskommelser, vägledningar och författningssamling inom området tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter.

Fördelningen av tillsynsansvar för tobak

Även på tobaksområdet finns ett delat tillsynsansvar:

Konsumentverket

Konsumentverket utövar tillsyn över de särskilda bestämmelserna om marknadsföring i lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, förutom i fall där kommunen i första hand utövar tillsyn (se nedan). Det innebär att Konsumentverket primärt utövar tillsyn över marknadsföring som sker på internet, i tv, radio, tidningar, utomhus eller i offentliga miljöer och via direktreklam, samt över bestämmelser om sponsring. Genom sanktionsbestämmelserna har Konsumentverket/KO emellertid en möjlighet att rättsligt ingripa mot all tobaksreklam, oavsett var den förekommer. Därför kan all otillbörlig marknadsföring anmälas till Konsumentverket.

Konsumentverket har ett tillsynsvägledningsansvar för kommunernas tillsyn.

Kommunen

Kommunen utövar tillsyn över marknadsföring av tobaksprodukter på, eller i anslutning till försäljningsställen. Detta gäller inte minst marknadsföring av mer lokal natur, där det är den enskilda handlaren som har påverkat marknadsföringen genom exempelvis egengjorda skyltar och placeringen av meddelanden i butiken.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna utövar tillsyn inom respektive län, har ett samordnande ansvar för kommunernas tillsyn och ska biträda kommunerna med råd.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har det centrala tillsynsansvaret för andra bestämmelser i tobakslagen, exempelvis för regler om rökfria miljöer, ålderskontroll, anmälningsplikt och egenkontrollprogram, varningstexter, produktpresentation och produktkontroll. 

Fördelningen av tillsynsansvar för elektroniska cigaretter

Även gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns ett delat tillsynsansvar:

Konsumentverket

Konsumentverket har tillsyn över bestämmelser om marknadsföring och sponsring enligt 4 kap. 3-4 och 8 §§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Dessa bestämmelser reglerar bland annat marknadsföring på internet och i radio och tv. Vid Konsumentverkets tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486).

Konsumentverket har även här ett tillsynsvägledningsansvar för kommunernas tillsyn.

Kommunen och Polisen

Kommunen utövar omedelbar tillsyn över förbudet mot att tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som inte uppfyller lagens krav på försäljningsställen samt produktpresentation på försäljningsställen.

Kommunen tillsammans med Polisen utövar omedelbar tillsyn när det gäller bestämmelser om åldersgräns och anmälan om försäljning och egenkontroll, i andra fall än avseende gränsöverskridande distansförsäljning.

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen utövar regional tillsyn och ska följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med information och råd. Länsstyrelserna ska också främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn i vissa fall när det gäller bestämmelser om till exempel produktkrav, hälsovarningar och produktpresentation samt registrering vid gränsöverskridande distansförsäljning. Folkhälsomyndigheten ansvarar även för tillsynsvägledning när det gäller den tillsyn som kommunen och/eller polisen ansvarar för.

Granskningsnämnden för radio och tv

Granskningsnämnden för radio och tv granskar bestämmelserna om produktplacering och sponsring enligt radio- och tv-lagen.

Fördelningen av tillsynsansvar för tobaksfria nikotinprodukter

Även gällande tobaksfria nikotinprodukter finns ett delat tillsynsansvar:

Konsumentverket

Konsumentverket utövar tillsyn över de särskilda bestämmelserna om marknadsföring i lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Konsumentverket är därför den myndighet som har ansvaret för att utöva tillsyn över att reglerna om marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter följs, förutom när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till det fysiska försäljningsstället.

Även när det gäller de tobaksfria nikotinprodukterna har Konsumentverket ansvar för att bistå kommunerna med tillsynsvägledning när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i anslutning till det fysiska försäljningsstället.

Kommunen och polisen

Kommunen ska utöva tillsyn på fysiska försäljningsställen över kraven på produktanmälan, produktkrav, innehållsdeklaration, hälsovarning, övrig märkning och rapporteringsskyldighet. Kommunen ska även utöva tillsyn på eller i anslutning till fysiska försäljningsställen över kraven på marknadsföring.

Kommunen och Polismyndigheten ska utöva tillsyn över att näringsidkare som har säte eller fast driftsställe för näringsverksamhet i Sverige uppfyller kraven på anmälan om försäljning och egenkontroll, samt över bestämmelserna om ålderskrav.

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen ska utöva tillsyn inom länet över de områden som kommunen och Polismyndigheten ska utöva tillsyn över.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn på andra ställen än fysiska försäljningsställen över kraven på produktanmälan, produktkrav, rapporteringsskyldighet, produktkontroll, innehållsdeklaration, hälsovarning och övrig märkning.

Folkhälsomyndigheten ansvarar även för tillsynsvägledning när det gäller den tillsyn som kommunen och/eller polisen ansvarar för.

Granskningsnämnden för radio och tv

Granskningsnämnden för radio och tv har ansvaret för att utöva tillsyn över att reglerna om sponsring och produktplacering av tobaksfria nikotinprodukter i tv, radio och på videodelningsplattformar följs.

Senast granskad 23 maj 2024