Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 finns ett förbud mot att marknadsföra tobaksfria nikotinprodukter genom kommersiell reklam i tv-sändningar, beställ-tv eller radio. En företagare får inte heller göra reklam för sådana produkter före, under eller efter användargenererade videos på en videodelningsplattform. All annan marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter måste förhålla sig till kravet på särskild måttfullhet.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Marknadsföringslagen

Lagar och regler du bör ha koll på:

  • Lag om tobaksfria nikotinprodukter
  • Marknadsföringslagen
  • Radio- och tv-lagen

Det är i 9, 11 och 12 §§ lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) som du hittar bestämmelserna om marknadsföring och sponsring av tobaksfria nikotinprodukter.

Vilka produkter omfattas av lagen?

Lagen omfattar tobaksfria nikotinprodukter vilket är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Förbud mot kommersiell reklam i tv-sändningar, beställ-tv och radioprogram

Det är förbjudet att marknadsföra tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter genom kommersiell reklam i tv-sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar. En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådan reklam, före under eller efter användargenererade videor eller tv-program på plattformen.

Förbud mot sponsring

Det är förbjudet att sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde om sponsringen främjar tobaksfria nikotinprodukter. Förbudet gäller tillverkare, partihandlare och importörer av tobaksvaror. Bestämmelser om förbud mot sponsring i tv, radio och på videodelningsplattformar och produktplacering i tv och på videodelningsplattformar finns i radio- och tv-lagen (2010:696).

Särskild måttfullhet vid marknadsföring

Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Kravet på särskild måttfullhet gäller vid all marknadsföring oavsett var reklamen eller marknadsföringen förekommer. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Kommersiella meddelanden ska begränsas till relevanta fakta rörande varan och dess egenskaper, presenterade i en så saklig form som möjligt och utan ovidkommande inslag. Marknadsföringen får inte utformas så att den väcker särskild uppmärksamhet eller genom sin storlek utgör ett dominerande inslag i miljön. Tänk på att flera små meddelanden tillsammans kan utgöra ett dominerande inslag.

Bildmässigt bör reklamen inskränkas till att visa själva varan och vad som på ett naturligt sätt hänger samman med den, exempelvis förpackningen. Också budskapets utförlighet, typografi och layout ska bedömas i ljuset av kravet på särskild måttfullhet.

Granskning av marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter

Konsumentverket genomförde under hösten 2022 en granskning av marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter i olika medier. Resultatet av granskningen och Konsumentverkets bedömning i olika sakfrågor finns sammanfattade i en promemoria.

PM -marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter (pdf)

Förbud mot ovidkommande hänvisningar till smak

En företagare får endast hänvisa till produktens smak om det kan motiveras av konsumentens behov av produktinformation. Marknadsföringens innehåll och utformning ska därmed begränsas till det absolut nödvändigaste.

Förbudet innebär att det endast får förekomma sakliga upplysningar om smaksättning. Att skapa onödig uppmärksamhet kring en produkt genom hänvisningar till exempelvis smak är därmed otillåtet. Det gäller all information, såväl skriftlig som muntlig, som en företagare lämnar till konsumenter.

Förbjudet med marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till barn och ungdomar

Det är förbjudet med marknadsföringsåtgärder som riktas särskilt till eller skildrar barn eller ungdomar. Med barn avses personer som inte fyllt 18 år och med ungdomar avses personer som har fyllt 18 år men inte fyllt 25 år.

Förpackningar och hälsovarning

Det finns ett krav på att en hälsovarning ska återges på ett tydligt sätt vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter, oavsett om marknadsföringsåtgärden i fråga består i ett uppvisande av en produktförpackning eller inte.  Kravet på att återge en tydlig hälsovarning gäller i de medier där reklam för tobaksfria nikotinprodukter kan tänkas förekomma:

  • Periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, exempelvis reklam i tidskrifter.
  • Andra tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig, vilket kan vara tryckta reklamskyltar.
  • Informationssamhällets tjänster, vilket omfattar exempelvis sociala medier eller i anslutning till webbutiker.

Det finns ett undantag för kravet på hälsovarning inne på fysiska försäljningsställen. Undantaget innebär att hälsovarningar inte gäller för exempelvis reklamskyltar inne i fysiska butiker.

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska förses med en innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar, en så kallad hälsovarning. Det är Folkhälsomyndigheten som har ansvaret för bland annat bestämmelserna om förpackningar och hälsovarning i lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Mer information om förpackning och hälsovarning i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter

Mer om regler för tobaksfria nikotinprodukter på Folkhälsomyndighetens webbplats

Senast granskad 23 maj 2024