Stöd till  konsumentverksamhet i kommunerna

Konsumentverket har i uppdrag av regeringen att ge stöd till kommunernas konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning med utbildning och information i frågor som rör konsumentskydd och konsumentlagstiftning. I februari 2020 fick Konsumentverket även i uppdrag att undersöka hur det lokala stödet till konsumenter kan utvecklas genom fler aktörer. I det arbetet ingår att ta fram metoder, verktyg och utbildning utifrån aktörernas behov samt främja samverkan mellan de lokala aktörerna.

Stödet till kommunernas konsumentverksamhet erbjuds i form av:

  • utbildningar på plats och via webb
  • expertstöd
  • handböcker och annat informationsmaterial
  • datasystem
  • utvärdering och metodutveckling.

Utifrån vårt uppdrag som myndighet ger vi konsumentvägledarna och budget- och skuldrådgivarna kunskap och förutsättningar att utföra sitt arbete, så att de i sin tur kan hjälpa kommunens invånare på bästa sätt. Vi kompletterar varandra och tillsammans arbetar vi för att stötta Sveriges konsumenter.

Kommunerna har, som arbetsgivare, det huvudsakliga ansvaret för att säkerställa att medarbetare inom konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning har tillräcklig kompetens och får den kompetensutveckling som behövs. Det kan handla om frågor som rör sekretess, dokumentation, gallring och arkivering samt argumentations-, presentations- och förhandlingsteknik.

Portalen – en kunskapsbank för kommunal konsumentverksamhet

Portalen är en webbplats som drivs av Konsumentverket där konsumentvägledare och budget- och skuldrådgivare kan ta del av nyheter, diskutera aktuella frågor, rådfråga experter och hämta utbildnings- och informationsmaterial. Konsumentverket erbjuder även den kommunala konsumentverksamheten digitala verktyg för ärendehantering och administration.

Kontaktuppgifter till kommunernas konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning finns på Hallå konsuments webbplats

Senast granskad 26 november 2019
Skriv ut