Marknadsföring av elektroniska cigaretter (e-cigaretter)

För företag

Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) trädde i kraft den 1 juli 2017 och innehåller bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Lagar och regler du bör ha koll på:

  • Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
  • Marknadsföringslagen
  • Radio- och tv-lagen

Konsumentverket har tillsynsansvaret för marknadsföringsreglerna i lagens 11–13 §§.  

Vilka produkter omfattas av lagen?

Med e-cigarett menas en produkt som kan användas för att konsumera nikotinånga, eller en beståndsdel av den produkten. Både e-cigaretter som bara kan användas en gång och sådana e-cigaretter som är påfyllningsbara omfattas av lagen. Sådana e-cigaretter som inte kan användas för konsumtion av nikotin omfattas inte av lagen.

Med påfyllningsbehållare menas en behållare med vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en e-cigarett.

Marknadsföring på internet

Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och påfyllningsbehållare på internet. Förbudet omfattar även e-postreklam. Själva försäljningen av produkterna på nätet är dock tillåten. För att försäljning på nätet ska kunna ske, trots förbudet mot att marknadsföra produkterna, är det enligt lagens förarbeten tillåtet att visa information och bilder på produkterna i samband med försäljningen. Konsumentverket anser att det då bör röra sig om återhållsam och saklig information, exempelvis angivande av produktens namn, pris, tillverkare och eventuell smaksättning.    

Marknadsföring i tidningar

Marknadsföring av e-cigaretter och påfyllningsbehållare genom kommersiella annonser är förbjudet i periodiska skrifter (tidningar, tidskrifter) och andra jämförbara skrifter. Förbudet omfattar däremot inte affischer, reklambroschyrer, folders, etiketter, förpacknings- och emballagetryck, prislistor och liknande trycksaker.

Marknadsföring i butik och utomhus

Det finns inga särskilda regler för hur e-cigaretter och påfyllningsbehållare får marknadsföras i butik eller utomhus. Marknadsföringen måste dock följa de generella reglerna i marknadsföringslagen (2008:486) som säger att marknadsföring bland annat inte får vara vilseledande eller aggressiv.   

Direktreklam

Det är förbjudet att skicka direktreklam med e-post om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. För övriga former av direktreklam gäller de generella reglerna om obeställd reklam i 19–21 §§ marknadsföringslagen. Som huvudregel är det inte tillåtet att skicka reklam-sms eller reklam-mms om inte konsumenten först har samtyckt till det. När det gäller brevlådereklam och telefonförsäljning är det tillåtet så länge konsumenten inte på förhand har motsatt sig att bli uppringd eller ta emot brevlådereklam.   

Marknadsföring i radio och tv

Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter i radio, tv och beställ-tv. 

Det finns även särskilda bestämmelser om förbud mot sponsring och produktplacering i radio och tv.  

Sponsring och produktplacering

Det är förbjudet för tillverkare, partihandlare och importörer av e-cigaretter samt påfyllningsbehållare att sponsra ett evenemang eller en verksamhet dit allmänheten har tillträde. Det är inte heller tillåtet att sponsra ett evenemang eller en verksamhet som kan antas få gränsöverskridande effekt, till exempel ett evenemang som berör eller äger rum i flera stater. En förutsättning för att förbudet ska gälla är att sponsringen kan förväntas medföra att försäljningen av produkterna gynnas.  Den som är detaljhandlare är undantagen från förbudet. 

Det finns även förbud mot sponsring av program i radio och tv i 7 kap. 2 § och 15 kap. 9 § radio- och tv-lagen (2010:696). Förbuden gäller företag vars huvudsakliga verksamhet är att tillverka eller sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Det finns också ett förbud mot produktplacering i tv i 6 kap. 2 § radio- och tv-lagen.

Förbuden mot sponsring i radio och tv samt produktplacering i tv övervakas av Granskningsnämnden för radio och tv.

Läs mer på Myndigheten för press, radio och tv:s webbplats

Märkning på varorna och förpackningen

Det finns en särskild bestämmelse i 9 § lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare som reglerar hur märkningen får se ut på varorna, samt på förpackningen. Det är kommunerna som övervakar att bestämmelsen nedan följs på försäljningsställen, medan Folkhälsomyndigeten har tillsynsansvar för bestämmelsen i övrigt.  

Styckförpackningar och eventuell ytterförpackning till e-cigaretter och påfyllningsbehållare får inte antyda ekonomiska fördelar genom att innehålla tryckta kuponger, erbjudanden om rabatt, gratisutdelning, två varor till priset av en eller liknande erbjudanden.   

Märkningen på e-cigaretter och påfyllningsbehållare, eller på sådana produkters förpackningar, får inte heller:

  • antyda att en viss e-cigarett eller påfyllningsbehållare är mindre skadlig än andra sådana produkter,
  • innehålla information om halten av tjära eller kolmonoxid i produkten,
  • likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt,
  • antyda att en viss produkt har miljöfördelar, eller
  • hänvisa till doft eller tillsatser, utom vad avser smaktillsatser.

Övriga bestämmelser

Folkhälsomyndigheten har den centrala tillsynen över flertalet bestämmelser i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Mer information kring regler om produktanmälan, produktkrav, hälsovarningar, informationsblad, innehållsdeklaration, åldersgräns och andra regler kring försäljning finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Senast granskad 3 oktober 2018