Remissyttrande - av förslag till förordning om elstöd till företag

Remissyttrande: 6 mars 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/223
Ert diarienr: KN2023/02353

 

kn.remissvar@regeringskansliet.se
kn.e.remissvar@regeringskansliet.se
nils.elding.larsson@regeringskansliet.se

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

   

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Ulrika Edlund deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Ulrika Edlund, föredragande