Remissyttrande - av promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

Remissyttrande: 3 mars 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/225
Ert diarienr: Fi2023/00722

 

fi.remisssvar@regeringskansliet.se

johan.westlund@regeringskansliet.se

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter på promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag

   

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Ulrika Edlund deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Ulrika Edlund, föredragande