Remissyttrande - Betänkande av postfinansieringsutredningen SOU 2023:4

Remissyttrande: 24 maj 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/267
Ert diarienr: Fi2023/00486

Finansdepartementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter på det aktuella betänkandet.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Johan Jarelin, föredragande