Remissyttrande - Ett förbättrat resegarantisystem (SOU 2023:33

Remissyttrande: 5 oktober 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/733
Ert diarienr: Fi2023/02126

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se

kopia till fi.ofa.ko@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket anser att det är positivt att skyddet för resenärer stärks genom att resegarantilagen föreslås omfatta även värdebevis och återbetalningskrav där resenärens återbetalning inte har genomförts på grund av arrangörens insolvens. Vidare är det positivt att en hemtransportfond för reguljära flygresor inrättas.

 

__________________________

 

Utvidgning av tillämpningsområdet för resegarantin

Under pandemin mottog Konsumentverket ett stort antal anmälningar från resenärer som berörde att arrangörer dröjde med återbetalning av inställda respektive avbeställda resor. Dessa resenärer har i dagsläget inget skydd i resegarantilagen. Konsumentverket ser därför positivt på att utredningen föreslår att även dessa resenärer ska omfattas. Detta eftersom de resenärerna befinner sig i en liknande sits som de som fick sina resor inställda på grund av insolvens i de fall återbetalningen inte sker på grund av arrangörens insolvens.

 

Konsumentverket ser positivt på att resegarantin utökas till att skydda även värdebevis men bedömer att den föreslagna definitionen av värdebevis kan vara för snävt utformad. Under pandemin förekom att arrangörer automatiskt skickade ut värdebevis för inställda paketresor till resenärer. Resenärerna fick i de fallen inte möjlighet att acceptera värdebeviset frivilligt. Av den föreslagna definitionen framgår att med värdebevis avses ”tillgodohavande, vilket inte är äldre än ett år, som arrangören föreslagit för resenärer och som de frivilligt godtagit, som alternativ till återbetalningskrav enligt 1”. Definitionen i den nuvarande lydelsen riskerar innebära att resenärer som automatiskt fått ett värdebevis av arrangören istället för återbetalning inte täcks av resegarantin.

Konsumentverket föreslår att definitionen breddas genom att kravet på resenären ska ha föreslagits värdebeviset och frivilligt godtagit det stryks.  

 

Förslag till lag om en hemtransportfond för flygresor utomlands

Utredningen föreslår att flygresenär ska definieras som ”en resenär som ingått ett avtal om en resetjänst som uteslutande omfattar flygtransport med ett flygföretag. Konsumentverket bedömer att definitionen kan bli problematisk och riskerar resultera i att flertalet resenärer inte kan få rätt till hemtransport. Skälen är att det krävs att resenären enbart ingått ett avtal om en resetjänst med ett flygföretag.

 

 I flygbranschen är det mycket vanligt att en resa omfattar minst två avtal och minst två flygföretag. Detta förekommer exempelvis när en flygresa innehåller mellanlandningar där resenären byter bolag vid mellanlandningen. Det är då vanligt att dessa flygbolag har så kallade codeshare-avtal med varandra och att biljetten sålts vid ett tillfälle. Resenären ingår dock ett avtal med det första flygbolaget och ett avtal med det andra bolaget, det vill säga två avtal har ingåtts, och resan sker med fler än ett flygföretag. Dessa resenärer skulle med den nuvarande definitionen inte täckas av förslaget. Vid köp av flygbiljetter är det även vanligt förekommande att boka både ut- och hemresa vid samma tillfälle. Det framgår inte om en sådan bokning ses som en resetjänst. Om de båda flygningarna anses utgöra ett avtal med ett flygbolag men två resetjänster framstår det som om dessa resenärer inte täcks av resegarantin.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande rättssakkunnig Maja Lindstrand deltagit.

 

Joachim Allard, beslutande
Maja Lindstrand, föredragande