Remissyttrande - EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om redovisning av transporttjänsters utsläpp av växthusgaser, COM(2023) 441

Remissyttrande: 5 oktober 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/793
Ert diarienr: LI2023/02966

 

Miljödepartementet
li.remissvar@regeringskansliet.se

li.transport.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har tagit del av förslaget och har en övergripande kommentar avseende förslaget och dess hänvisningar till grönmålning.

 

__________________________

 

Av bakgrunden till förslaget samt av skäl 5-6 framgår det att ett av de huvudsakliga syftena med akten är att inrätta en harmoniserad metod för att mäta transporttjänsters utsläpp av växthusgaser på EU-nivå för att möjliggöra rättvisande jämförelser mellan olika tjänsters växthusgasutsläpp och att undvika grönmålning, dvs. vilseledande miljöpåståenden.

 

Konsumentverket vill uppmärksamma regeringen på att en harmoniserad metod för att mäta transporttjänsters utsläpp av växthusgaser inte nödvändigtvis kommer innebära att vilseledande miljöpåståenden vid marknadsföring av transporttjänster undviks. Vilseledande miljöpåståenden regleras idag genom direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder, som främst har implementerats i svensk rätt genom marknadsföringslagen (2008:486). En bedömning av huruvida ett miljöpåstående är vilseledande eller inte utgår alltid ifrån hur genomsnittskonsumenten uppfattar påståendet. Vid bedömningen ska genomsnittskonsumentens intryck av marknadsföringen i sin helhet beaktas, inte endast ordalydelsen av ett visst påstående. Detta innebär att ett företag som gör ett miljöpåstående baserat på transporttjänstens utsläpp av växthusgaser, vars beräkning skett i enlighet med den föreslagna metoden och som har erhållit ett bevis på överensstämmelse, ändå kan presentera detta på ett sätt som vilseleder konsumenten.

 

Konsumentverket anser därför att det är viktigt att den föreslagna regleringen inte förmedlar intrycket att företag som i marknadsföring gör ett miljöpåstående baserat på transporttjänstens utsläpp av växthusgaser som skett i enlighet med förslaget, per automatik även anses uppfylla de marknadsrättsliga kraven om att miljöpåståenden inte får vilseleda konsumenter. En sådan inriktning riskerar snarare att öka grönmålningen inom unionen. Även marknadsföring med påståenden baserade på utsläpp av växthusgaser som skett i enlighet med förslaget måste bedömas utifrån det marknadsrättsliga regelverket för att säkerställa att påståenden och framställningen i sin helhet inte är vilseledande. Konsumentverket förespråkar ett förtydligande om detta i det nya förslaget.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I hand-läggningen har också föredragande processrådet Ida Nyström deltagit.

 

 

Joachim Allard, beslutande
Ida Nyström, föredragande