Remissyttrande - Europaparlamentets och rådets förordning (KOM (2023) 98) om ändring av förordning (EU) 2019/1009 vad gäller digital märkning av gödselprodukter

Remissyttrande: 5 maj 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/378
Ert diarienr: LI2023/02199

 

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Landsbygdsavdelningen
Enheten för skog, miljö och forskning

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har föredragande enhetschefen Kristofer Johannesson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Kristofer Johannesson, föredragande