Remissyttrande - Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020

Remissyttrande: 21 februari 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV 2022/1207
Ert diarienr: I2022/01758

Regeringskansliet

i.remissvar@regeringskansliet.se

i.remissvar@regeringskansliet.se

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande juristen Cecilia Norlander deltagit.

__________________________

Joacim Allard, beslutande
Cecilia Norlander, föredragande