Remissyttrande - Justerad skatt på tobak och nikotin

Remissyttrande: 15 december 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1198
Ert diarienr: Fi2023/02703

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se

johan.westlund@regeringskansliet.se

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande enhetschef Johan Ohlsson deltagit.

 

________________________

Joachim Allard, beslutande
Johan Ohlsson, föredragande