Remissyttrande - Naturvårdsverkets delredovisning 2 inom uppdrag om producentansvaret för förpackningar

Remissyttrande: 14 augusti 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/738
Ert diarienr: KN2023/03536

Klimat- och näringslivs­departementet

 

Konsumentverket har inga synpunkter på den aktuella redovisningen.

 

__________________________

Detta yttrande har beslutats av Cathrin Lundqvist, avdelningschef. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Johan Jarelin, föredragande