Remissyttrande - avseende förlängning av obligatorisk identitetskontroll vid resa med passagerarfartyg

Remissyttrande: 13 maj 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/590
Ert diarienr: LI2024/01027

 

li.remissvar@regeringskansliet.se
li.transport.remissvar@regeringskansliet.se

 

__________________________

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Hevi Aziz deltagit.

 

Joachim Allard, beslutande
Hevi Aziz, föredragande