Remissyttrande - avseende promemorian Ändrad malus för husbilar och vissa alternativbränslefordon

Remissyttrande: 16 april 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/337
Ert diarienr: Fi2024/00720

 

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se
viktor.berg@regeringskansliet.se

 

 

Konsumentverket har inga synpunkter på förslaget.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard.  
Enhetschef Gabriella Fenger-Krog har varit föredragande.

 

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Gabriella Fenger-Krog, föredragande