Remissyttrande - avseende promemorian Ett nytt förbud mot spel på kredit

Remissyttrande: 16 maj 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/246
Ert diarienr: Fi2024/00442

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se

joanna.hedqvist@regeringskansliet.se

 

 

__________________________

 

 

Konsumentverket tillstyrker förslaget.

 

Spel på kredit ökar i hög grad risken för problematisk skuldsättning och genom att utvidga kreditförbudet minskar risken för att konsumenter spelar för pengar de inte har. Konsumentverket anser därmed att det är angeläget att ett heltäckande förbud mot att spel finansieras med krediter, oavsett typ av kredit och vem det är som lämnar krediten, införs.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, avdelningschef. I handläggningen har också jurist Linda Halvarsson och föredragande jurist Emelie Rogner deltagit.

 

 

Joachim Allard, beslutande
Emelie Rogner, föredragande