Remissyttrande - betänkandet Ett förändrat regelverk för framtidens el- och gasnät (SOU 2023:64)

Remissyttrande: 2 februari 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1295
Ert diarienr: KN2023/04245

 

 

Klimat- och näringslivsdepartementet

kn.remissvar@regeringskansliet.se 

kn.e.remissvar@regeringskansliet.se

 

__________________________

 

10.2 Klagorätt för kunder bör inte införas utan begränsning

Biträde av Konsumentombudsmannen vid överklagande
Konsumentombudsmannen (KO) kan vid ett överklagande endast biträda konsumenter i tvister med näringsidkare. Det är således inte möjligt för KO att biträda konsumenter i en talan mot en annan myndighet. Konsumentverket delar utredningens uppfattning att det inte är en bra lösning att KO ska biträda en part i en tvist mot en annan myndighet angående ett beslut som denna myndighet har en skyldighet att fatta.


10.3 En tydligare klagorätt för kunder riskerar att bli verkningslös

Andra åtgärder för att öka kundernas delaktighet
Vad gäller resonemanget om att organisationer ska höras när metoderna för beräkning av intäktsramar tas fram och att Konsumentverket pekas ut som en sådan möjlig aktör vill Konsumentverket informera om att myndigheten inte har någon kompetens inom detta område. De få anmälningar som kommer in från konsumenter avseende nätfrågor rör oftast klagomål på nätavgiften. Klagomålen har ofta samband med en avgiftshöjning och avser avgiftens storlek samt bristande information i samband med avgiftshöjningen.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Ulrika Edlund deltagit.

 

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Ulrika Edlund, föredragande