Remissyttrande - EU-kommissionens förslag till ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang

Remissyttrande: 25 mars 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/140
Ert diarienr: Ju2023/02764

 

ju.remissvar@regeringskansliet.se 
kopia till
ju.L2@regeringskansliet.se

 

 

Konsumentverket har följande synpunkter på förslaget till ändring av paketresedirektivet.

 

__________________________

 

Sammanlänkat researrangemang

Det framgår av skäl 9 i förslaget och de tillhörande informationsformulären i bilaga 2 att resenärer som ingått avtal om ett sammanlänkat researrangemang ska rekommenderas att registrera inbjudan och den ytterligare bokningen genom till exempel skärmdumpar. I tillägg rekommenderas resenären informera den näringsidkare med vilken det första avtalet ingicks om att ytterligare ett avtal om en resetjänst för samma resa har ingåtts inom 24 timmar efter inbjudan från näringsidkaren. Av bilaga 2 framhålls att resenärer, för att kunna åtnjuta insolvensskyddet, rekommenderas att registrera inbjudan att boka ytterligare resetjänster. Vidare framgår av skäl 9 att näringsidkaren bör vara skyldig att göra en facilitet tillgänglig för resenärer där resenärerna kan registrera sådan information och bekräfta mottagandet av sådan information. Av art 19.4 framgår att om ett sammanlänkat researrangemang upprättas ska den näringsidkare som ingår ett avtal om en annan typ av resetjänst informera den näringsidkare som uppmanat resenären att ingå ett sådant avtal.

Ingen av artiklarna i direktivet föreskriver någon skyldighet för resenären att informera den första näringsidkaren om att ytterligare köp har genomförts som en konsekvens av en inbjudan till sådant köp. Det framgår inte heller att underlåtenhet att informera om ingående av ett ytterligare avtal skulle leda till att resenären förlorar rätten till insolvensskydd såsom antyds i bilaga 2. Det framstår som olämpligt att konsumenten åläggs att bevissäkra att ett avtal om sammanlänkat researrangemang har ingåtts. Några sådana krav på bevissäkring framgår inte heller av någon artikel i direktivet utan enbart genom formuleringar i ett skäl och standardinformationsformulär vilket får anses vara tveksamt hur det ska hanteras rättsligt för det fall resenären inte har registrerat inbjudan och bevissäkrat den. Vidare kan det ifrågasättas i vilken utsträckning konsumenter kommer läsa standardinformationsformuläret och ta till sig att de behöver bevissäkra och registrera en inbjudan.

Av direktivet framgår att den andre näringsidkaren ska informera den första om att ytterligare ett avtal har ingåtts. Det framstår som oklart hur den andre näringsidkaren ska känna till att avtalet ingåtts som ett resultat av en inbjudan från en annan näringsidkare. Av standardinformationsformuläret framgår att om bokningen sker ”via denna länk/dessa länkar” vilket antyder att sammanlänkande researrangemang endast kan uppstå vid digitala köp och att näringsidkarna eventuellt kan spåra ytterligare köp via länken. Detta framgår inte av någon artikel i direktivet. Oklarheten leder till att möjligheten att utöva tillsyn över att näringsidkaren följer sina skyldigheter försvåras.

Vidare framgår av definitionen av sammanlänkat researrangemang i artikel 3.5 att arrangemanget uppstår om näringsidkaren uppmanar en resenär att boka ytterligare typ av resetjänster från en annan näringsidkare. Vad som avses med en uppmaning framgår inte. Konsumentverket föreslår att begreppet ändras till erbjuder, vilket framstår som tydligare och lättare att förstå.  

Sammanfattningsvis riskerar den föreslagna artikeln att leda till problem med tillämpningen, då varken resenärer eller företag med säkerhet kan veta hur de ska agera och när vilket leder till osäkerhet om vilka rättigheter som resenären egentligen har och problem att utöva tillsyn.

Betalningar

Av artikel 5a framgår att delbetalningar för paketresor inte får överstiga 25 % av paketresans totala pris och att den återstående betalningen inte får begäras tidigare än 28 dagar innan paketresan inleds. Denna huvudregel gäller dock inte i den mån det är nödvändigt för arrangören att ta ut en större delbetalning för att säkerställa paketresans organisation och fullgörande. Vidare får delbetalningarna också täcka förskottsbetalningar till leverantörer av tjänster som ingår i paketresan och kostnader som arrangörer ådrar sig, särskilt i fråga om paketresans organisation och fullgörande i den mån det är nödvändigt för att täcka dessa kostnader vid bokningstillfället. Konsumentverket anser att undantagen är så pass brett formulerade och omfattande att det blir mycket svårt att utöva tillsyn och kontrollera om delbetalningar över 25 % varit korrekta. Konsumentverket ifrågasätter om artikeln med begränsning av förskottsbetalningar kommer leda till färre problem med sena återbetalningar vid större kriser eftersom undantagen är så pass omfattande.

Kommentarer på översättning

I artikel 12.2a används begreppet avsevärt i passusen om sådana omständigheter avsevärt påverkar fullgörandet av paketresan. I det nu gällande direktivet används istället begreppet väsentligen. På engelska används begreppet significantly, både i det nu gällande direktivet och i ändringsförslaget. För att säkerställa att ingen höjning av kravet genomförs genom ändringsdirektivet bör fortsatt begreppet väsentligen användas. Begreppet väsentligen används även för att översätta significantly senare i samma stycke.

I den föreslagna ändringen av artikel 3.2.b. andra stycket b står det ”/…/inte väljs och köps förrän efter fullgörandet/…/”. I den engelska versionen står det “are selected and purchased only after the performance”. Den svenska versionen innehåller en negation som inte återfinns på engelska och även förrän som på engelska beskrivs som only. Den extra negationen och ordet förrän riskerar att leda till oklarheter om hur texten ska tolkas. Den extra negationen bör strykas och ordet förrän bytas ut till endast.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av Joachim Allard, avdelningschef. I handläggningen har också Fanny Forsling, Hevi Aziz och föredragande rättssakkunnig Maja Lindstrand deltagit.

 

 

Joachim Allard, beslutande
Maja Lindstrand föredragande