Remissyttrande - Naturvårdsverkets förslag på författningsändringar om ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader

Remissyttrande: 12 januari 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2024/50 
Ert diarienr: 2024/00062

Klimat- och näringslivs­departementet

 

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (ETS 2) samt promemoria Analys av opt-in av ytterligare sektorer – kompletterande underlag till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om ETS 2.

 

Konsumentverket har inga synpunkter.

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Cathrin Lundqvist. I handläggningen har också föredragande utredare Johan Jarelin deltagit.

__________________________

Cathrin Lundqvist, beslutande
Johan Jarelin, föredragande