Remissyttrande - Promemorian Europeiska gröna obligationer

Remissyttrande: 13 mars 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1588
Ert diarienr: Fi2023/03287

 

fi.remissvar@regeringskansliet.se
fi.fma.v@regeringskansliet.se

 

 

__________________________

 

Konsumentverket begränsar sitt yttrande till de delar som rör myndighetens
uppdrag att ta tillvara konsumenternas intressen.


5.4 Rätt att förbjuda marknadsföring

I EU:s förordning om europeiska gröna obligationer artikel 45.1 regleras
behörig myndighets befogenhet att förbjuda annonsering. I promemorian
föreslås att begreppet ”marknadsföring” ska användas.

Marknadsföring definieras i marknadsföringslagen (2008:486) som ”reklam
och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen
av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande,
underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller
efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller
näringsidkare”. Marknadsföring som begrepp har alltså en vidare innebörd än
annonsering. Konsumentverket avstyrker förslaget i den delen och föreslår att
begreppet ”annonsering” används i 2 kap. 3 § 2p i den föreslagna lagen.

Konsumentverket har inga övriga synpunkter på förslaget.


__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I
handläggningen har också föredragande jurist Anna Gunnarsson deltagit.

Joachim Allard, beslutande
Anna Gunnarsson, föredragande