Remissyttrande - promemorian Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel

Remissyttrande: 15 mars 2024
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: 2023/1584
Ert diarienr: LI2023/03862

 

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

 

1.1

Enligt författningsförslaget ska marknadsföringslagen (2008:486) (MFL), med undantag av 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift tillämpas om en näringsidkare inte lämnar prisinformation om priser för laddning eller tankning som krävs enligt artiklarna 5.3–5.5 och 7.2–7.4 i EU-förordningen.

Prisinformationslagen (2004:347) (PIL) ändrades under 2022 och marknadsstörningsavgift kan påföras vid vilseledande prisinformation enligt PIL. Konsumentverkets bedömning är att det bör gälla även vid överträdelser av ovanstående artiklar.

Enligt artiklarna 5.3, 5.5, 7.2 samt 7.4 ska priserna vara rimliga, lätt och tydligt jämförbara, transparenta och icke-diskriminerande. Konsumentverket utövar tillsyn över att PIL följs och bedömer att tillsyn över prisinformation enligt artiklarna 5.4 och 7.3 på ett naturligt sätt ryms inom Konsumentverkets tillsyn. Om priserna är rimliga och icke-diskriminerade är däremot områden som Konsumentverket saknar kompetens inom. Konsumentverket föreslår att föreslagen lydelse för 3 § ändras genom att 5.3–5.5 och 7.2–7.4 ersätts av 5.4 och 7.3.

 

1.2

Konsumentverket har uppmärksammat att när förordningen träder i kraft den 13 april 2024 så upphävs förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel.  

Enligt 10 § i förordningen (2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel får Konsumentverket meddela föreskrifter om skyldighet att vid tankstationer tillhandahålla information om enhetspriser för andra relevanta drivmedel.

Enligt föreslagen lydelse i 2 § i förslag till förordning om ändring i förordningen (2024:000) om infrastruktur för alternativa drivmedel får Konsumentverket meddela föreskrifter om skyldighet att vid tankstationer tillhandahålla information om enhetspriser för andra relevanta drivmedel. Denna förordning föreslås träda i kraft den 31 december 2024. Konsumentverket noterar således att det saknas föreskriftsrätt på området för myndigheten mellan 13 april 2024 tom 30 december 2024.

 

1.3

Konsumentverket tillstyrker förslaget om att Konsumentverket ska tilldelas föreskriftsrätt enligt föreslagen lydelse i 2 §.

 

__________________________

 

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också föredragande jurist Anton Mattsson deltagit.

 

Joachim Allard, beslutande
Anton Mattsson, föredragande