Marknadsföring av alkohol i tidning

När du ska marknadsföra alkohol i tidningen gäller det generella kravet på att marknadsföring av alkohol ska vara särskilt måttfull. Utöver denna generella regel finns särskilda regler för kommersiella annonser i periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter.

Lagar och regler du bör ha koll på:

  • Marknadsföringslagen
  • Alkohollagen
  • KOVFS 2016:1

I en tidningsannons som riktas till konsumenter får du inte marknadsföra alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. Detta gäller inte skrifter som bara tillhandahålls på försäljningsstället för sådana drycker.

Tidningsannonsen ska:

  • på ett tydligt sätt ange dryckens alkoholhalt, men får inte framställa en hög alkoholhalt som en positiv egenskap. 

  • utformas så att den inte kan förväxlas med marknadsföring av alkoholdrycker som innehåller mer än 15 volymprocent alkohol. 

  • vara maximalt 2100 spaltmillimeter och måste på ett tydligt sätt återge en informationstext som informerar om alkoholens skadeverkningar. Vilka informationstexter som ska användas framgår av alkoholförordningen (SFS 2010:1636). 

  • uppfylla "bildregeln" i 7 kap. 5 § alkohollagen. Regeln innebär att vid marknadsföring av alkohol i en kommersiell annons får bilder bara återge varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar samt varumärke eller jämförbart kännetecken.

Annonsen får inte strida mot god sed genom det sammanhang där den förekommer eller använda sig av metoder som är opassande med tanke på konsumenten. Marknadsföringen får inte heller innehålla osanna eller vilseledande uppgifter om alkohol, alkoholkonsumtion, alkoholens verkningar eller andra egenskaper.

Vägledning om marknadsföring av alkoholdrycker

I våra allmänna råd om marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter (KOVFS 2016:1) finns vägledning om hur du får utforma en tidningsannons.

Konsumentverkets allmänna råd om marknadsföring av alkoholdrycker

Senast granskad 28 november 2022