Remissyttrande - Europeiska kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation av uttryckliga miljöpåståenden

Remissyttrande: 22 juni 2023
REMISSYTTRANDE

Vårt diarienr: KOV 2023/387
Ert diarienr: KN2023/02755

Klimat- och näringslivsdepartementet
kn.remissvar@regeringskansliet.se
kn.ke.remisser@regeringskansliet.se

Sammanfattning

Konsumentverket stödjer kommissionens ansats om att minska grönmålning och ge konsumenter bättre förutsättningar att bidra till den gröna omställningen. Myndigheten tillstyrker dock inte förslaget såsom det är utformat eftersom det finns betydande oklarheter kring förslagets tillämpningsområde samt hur det förhåller sig till det befintliga marknadsrättsliga regelverket. Beroende på hur oklarheterna tolkas är Konsumentverkets bedömning att det finns en risk för att förslaget får motsatt effekt genom att lägre krav ställs för användning av miljöpåståenden i marknadsföring, samtidigt som den administrativa bördan riskerar att avskräcka företag från att använda miljöpåståenden i marknadsföring (s.k. greenhushing). Konsumentverket vill särskilt belysa följande fem aspekter av förslaget:

  1. Det är oklart hur förslaget påverkar tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder. Konsumentverket ser en risk för ökad grönmålning om direktivet inte kan tillämpas parallellt med förslaget.

  2. Definitionen av ”uttryckliga miljöpåståenden” enligt artikel 2.2 är oklar. Konsumentverket anser att den bör begränsas till uttryckliga preciserade påståenden som exempelvis ”60 % återvunnet material”.

  3. Ex-anteverifieringen enligt artikel 10.1 kommer inte att utgöra en garanti för att påståendet inte vilseleder konsumenter eftersom det endast är påståendets ordalydelse som kommer att prövas. Påståenden kan lätt förstärkas och ändras i en marknadsföringskontext. Om vaga påståenden såsom ”grön” och ”klimatneutral” omfattas av förslaget riskerar det att öka grönmålning om påståendena kan styrkas enligt förslaget trots att dessa påståenden anses vara vilseledande enligt det marknadsrättsliga regelverket.

  4. Kriterierna för att styrka ett miljöpåstående enligt artikel 3 lämnar ett stort tolkningsutrymme för de ackrediterade organen. Det tolkningsutrymmet kan resultera i att akten inte bidrar till en mer enhetlig prövning av miljöpåståenden. För vaga påståenden är tolkningsutrymmet än större eftersom innebörden av påståendet först måste fastställas.

  5. Informationen som föreskrivs enligt artikel 5 bedöms generellt inte göra det lättare för konsumenten att fatta välgrundade affärsbeslut eftersom sådan information oftast är omfattande och komplex. Det är dessutom sällan som konsumenter klickar sig vidare eller skannar QR-koder för mer information, särskilt för varor som köps på vardaglig basis.

Konsumentverkets detaljerade synpunkter per artikel återfinns i sin helhet i diariet, diarienummer KOV 2023/387, och kan begäras ut från registraturen.

Kontakta Konsumentverkets registratur

__________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Joachim Allard. I handläggningen har också processråd Ida Nyström, utredare Johan Jarelin och föredragande jurist och policyrådgivare Emy Gustavsson deltagit.

__________________________

Joachim Allard, beslutande
Emy Gustavsson, föredragande