Närings- och hälsopåståenden om livsmedel

Det finns särskilda regler kring vilka närings- och hälsopåståenden som får användas i marknadsföring av livsmedel, exempelvis mat och kosttillskott. Reglerna är gemensamma för hela EU och finns i förordning 1924/2006. Du som företagare har ansvar för att din marknadsföring följer gällande regler.

Reglerna för närings- och hälsopåståenden gäller all typ av presentation och marknadsföring av produkten. Till exempel annonser, reklam, muntlig information vid försäljning och internet samt märkning av varan.

Ett påståendes innebörd bestäms utifrån genomsnittskonsumentens helhetsintryck. Din avsikt med marknadsföringen som företagare saknar här betydelse. Lagstiftningen skiljer på två typer av påståenden:

 • näringspåståenden – vad en produkt innehåller eller inte innehåller.
 • hälsopåståenden – vilka effekter livsmedlet har på hälsan när konsumenten äter det.

Om närings- och hälsopåståenden i marknadsföring på Livsmedelsverkets webbplats

Näringspåståenden

Ett näringspåstående är när ett livsmedel påstås ha bra näringsmässiga egenskaper. Det kan handla om vilken energi en produkt ger eller inte ger. Det kan också handla om vilka näringsämnen en produkt innehåller eller inte innehåller. Till exempel ”låg fetthalt”, ”utan tillsatt socker” och ”högt kostfiberinnehåll”.

För att du ska få använda ett näringspåstående i din reklam måste det finnas med i bilagan till förordningen 1924/2006. Produkten måste också uppfylla kraven som förordningen ställer på påståendet. Du hittar alla tillåtna näringspåståenden i bilagan till förordningen.

Bilaga till förordningen 1924/2006 på eur-lex.europa.eu

Hälsopåståenden

Ett hälsopåstående är ett påstående som antyder att livsmedlet har en positiv effekt på hälsan. Till exempel ”Vitamin C bidrar till att minska trötthet och utmattning”. Även en bild eller symbol kan vara ett hälsopåstående, såsom en bild av en person med ett måttband kan utgöra ett påstående om viktnedgång.

För att du ska få använda ett hälsopåstående i marknadsföringen måste påståendet vara godkänt av EU-kommissionen. Du kan söka efter godkända hälsopåståenden på EU-kommissionens webbplats europa.eu.

Food and Feed Information Portal Database på europa.eu

Det finns också särskilda förbud mot vissa typer av hälsopåståenden i marknadsföring. Exempel på sådana påståenden är påståenden som:

 • är felaktiga, tvetydiga eller vilseledande
 • hänvisar till rekommendationer av enskilda läkare eller fackmän på området
 • hänvisar till hur snabbt eller hur mycket hen kan gå ned i vikt
 • ger intryck av att hälsan skulle kunna påverkas negativt om hen inte konsumerar livsmedlet
 • leder till tvivel om andra livsmedels säkerhet och/eller näringsmässiga lämplighet
 • uppmuntrar till överkonsumtion av ett livsmedel
 • hänvisar till förändringar i de fysiologiska funktionerna och kan ge upphov till rädsla hos konsumenterna

Medicinska påståenden

Marknadsföringen får inte heller påstå att livsmedel förebygger, botar eller behandlar sjukdomar. Produkter med dessa påståenden kan klassas som läkemedel och måste vara godkända eller registrerade för att få marknadsföras och säljas. Exempel på medicinska påståenden:

 • förebygger hjärt-kärlsjukdomar
 • förstärker immunförsvaret
 • minskar smärta
 • lindrar artrit

Mer om marknadsföring av medicinska produkter

Tänk på det här när du ska använda hälsopåståenden

 • Kontrollera att påståendet finns med i förteckningen över godkända hälsopåståenden.
 • Säkerställ att hälsopåståendet kopplas till det relevanta ämnet i produkten och inte enbart produktvarumärket.
 • Säkerställ att påståendet har samma formulering och betydelse som det godkända påståendet.
 • Kontrollera att påståendet är relevant och inte vilseledande och påträngande för genomsnittskonsumenten.

Hälsopåståenden om botanicals – växter och växtextrakt

Granskning av hälsopåståenden pågår fortfarande för vissa ämnen, bland annat växtbaserade substanser och deras påstådda hälsoeffekter. Trots att påståendena ännu inte har godkänts kan du få använda dem, på företagets ansvar, tills det har kommit ett beslut. Påståendena måste dock uppfylla förordningens övriga krav och får till exempel inte vara vilseledande för genomsnittskonsumenten.

Ditt ansvar som företagare

Du som företagare har ansvar för att din marknadsföring följer gällande regler för marknadsföring. Om du använder dig av kundberättelser eller motsvarande så måste även dessa följa de lagkrav som finns, exempelvis sådana om hälsopåståenden. Det är därför inte möjligt att friskriva sig från ansvar genom att hänvisa till nöjda kunder och deras uppfattning om dina produkter.

Du kan även ha ett ansvar för påståenden som exempelvis en influencer förmedlar i reklam för dina produkter. Samma sak kan även gälla för andra som hjälper dig med utformningen av din marknadsföring, exempelvis en tidning. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad slutresultatet, det vill säga konsumentens intryck, kommer bli innan marknadsföringen publiceras.

När marknadsföringen bryter mot lagen

Tillsynsansvar för närings- och hälsopåståenden i livsmedel

Det är Livsmedelsverket och kommunerna som har ett primärt tillsynsansvar över förordningen 1924/2006. Konsumentverket kan även utöva tillsyn på området med stöd av marknadsföringslagen.

Förordning 1924/2006 på Europeiska unionens webbplats

Senast granskad 23 maj 2024