Skyldigheter för bussföretag

Som bussföretagare har du olika skyldigheter gentemot dina passagerare beroende på om den aktuella bussträckan är längre eller kortare än 15 mil.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Resor

Reglerna för bussresenärers rättigheter och skyldigheter regleras i en EU-förordning som gäller i hela EU. Utöver förordningen finns en svensk lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter som gäller för sträckor som är kortare än 15 mil.

Läs busspassagerarförordningen från Europaparlamentet och rådet (181/2011)

Läs lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953)

Passagerarnas rättigheter

 • Du får inte, i avtalsvillkor eller priser, diskriminera resenärer på grund av nationalitet eller beroende på var företag är etablerat.
 • Du ska informera resenärerna om sina rättigheter enligt förordningen senast vid avgång. Informationen ska lämnas i terminalerna och, om det är aktuellt, på webbplatsen. Informationen ska bland annat innehålla kontaktuppgifter till organen som ansvarar för att utöva tillsyn, i Sverige är det Konsumentverket och Transportstyrelsen.
 • Du ska ha ett system där ni tar emot klagomål från passagerarna gällande rättigheter och skyldigheter enligt förordningen.

Dina skyldigheter vid resor i kollektivtrafik

Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter ger särskilda rättigheter till resenären vid sträckor som är kortare än 15 mil. Resenären ska bland annat få kompensation när resan är mer än 20 minuter försenad. 

Om en resa blir försenad ska resenären få prisavdrag på sin bussbiljett enligt följande gränser:

 • 50 % om förseningen är mer än 20 minuter
 • 75 % om förseningen är mer än 40 minuter
 • 100 % om förseningen är mer än 60 minuter

Om resan befaras bli försenad eller ställs in kan resenären välja att ordna egen transport till slutdestinationen. Då ska bussbolaget ersätta resenärens utgifter. Ersättningen får högst uppgå till 1/40 av prisbasbeloppet. Den som får ersättning för egen transport kan inte kräva prisavdrag på biljetten. Resenären har inte automatiskt rätt till ersättning för hela kostnaden för resa med annan transport, utan en bedömning av vad som är skäliga kostnader måste göras i varje enskilt fall. 

Om en resenär har köpt ett periodkort och trafikutbudet ändras kan resenären välja att frånträda köpet och få delar av köpesumman tillbaka. För att resenären ska få frånträda köpet ska ändringen av trafikutbudet ha en väsentlig betydelse för resenären. Ändringen ska vara gjord efter köptillfället, och resenären ska inte ha kunnat förutse ändringen vid tiden för köpet. Den summa som resenären får tillbaka ska motsvara den tid av periodkortet som återstår när resenären meddelar att denne vill frånträda köpet.

Information och hjälp vid inställd eller försenad resa vid sträckor längre än 15 mil

 • När en resa ställs in eller blir försenad ska du informera resenärerna om situationen och den beräknade avgångstiden (så snart sådan information finns) senast 30 min efter den avgångstid som står i tidtabellen.
 • Vid förseningar som är över två timmar har resenärerna rätt att välja mellan återbetalning av hela biljettpriset, fortsatt resa eller ombokning. Vid en återbetalning har konsumenten också rätt att så snart som möjligt få en kostnadsfri returresa till första avreseplatsen, om det är aktuellt.
 • Om en resas planerade längd överstiger tre timmar ska ni vid inställda turer eller kraftiga förseningar, över 90 minuter, erbjuda resenärerna hjälp. Det kan till exempel handla om snacks, måltider, förfriskningar eller boende beroende på hur lång förseningen är. Rätten till boende gäller inte om ni bevisar att den inställda eller försenade avgången beror på svåra väderleksförhållanden eller större naturkatastrofer som äventyrar säkra busstransporter.

Resenärer med funktionsnedsättning

 • Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet har samma rätt att resa med buss som övriga resenärer. För att säkerställa detta finns det därför utöver de allmänna passagerarrättigheterna särskilda regler för busspassagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.
 • Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet får inte nekas att göra en bokning eller gå ombord en buss. De ska heller inte betala extra. Det finns dock undantag om det innebär en säkerhetsrisk för personen ifråga, i de fallen kan ni neka personen att åka. Men också om det krävs för att uppfylla vissa säkerhetskrav i lagstiftning/föreskrifter.
 • Som bussföretag eller terminaloperatör ansvarar du för förlust av och skada på rullstolar, annan rörlighetsutrustning eller hjälpmedel. Ersättningen ska motsvara kostnaden för att ersätta eller reparera den utrustning eller det hjälpmedel som skadats eller förlorats.
 • I princip all information som konsumenten har rätt att få, till exempel om sina rättigheter, villkoren för tillgänglighet med mera, ska lämnas eller kunna lämnas i tillgänglig form. Ofta ska informationen också kunna lämnas ut i fysisk form.
Senast granskad 23 maj 2024