Paketreselagen

Det är paketreselagen som reglerar vad du har för skyldigheter när du säljer eller erbjuder paketresor eller sammanlänkade researrangemang. Det handlar till exempel om vilken information du måste ge resenären innan paketresan bokas och vad du har för skyldigheter om du måste ställa in delar av resan.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Resor

Paketreselagen gäller

Lagen gäller alla paketresor och sammanlänkade researrangemang som du säljer eller erbjuder till försäljning till resenär. En paketresa består av en kombination av minst två olika resetjänster som avser samma resa. Med resetjänst menas:

 • Passagerartransport, till exempel flyg eller buss.
 • Inkvartering, till exempel hotell eller stuga.
 • Hyrbil eller hyra av motorcykel.
 • Turisttjänst, till exempel konsert, museibesök eller annan utflykt.

Resan ska pågå i minst 24 timmar eller innehålla en övernattning.

För att utgöra en paketresa ska resetjänsterna ha satts samman i ett paket och sålts av en näringsidkare. Men det kan också bli en paketresa om flera olika avtal om resetjänster ingås, om någon av följande krav uppfylls:

 • Resetjänsterna har köpts från ett försäljningsställe, till exempel en webbplats, och valts ut av resenären innan hen accepterat att betala.
 • Resetjänsterna har sålts, erbjudits eller debiterats till ett gemensamt pris för flera resetjänster.
 • Resetjänsterna har marknadsförts som en paketresa eller liknande, till exempel en charterresa eller all inclusive-resa.
 • Resetjänsterna har satts samman efter att näringsidkaren och resenären ingått ett avtal som ger resenären rätt att välja bland ett urval av tjänster. 
 • Resetjänsterna har köpts på internet av separata näringsidkare, där den förste näringsidkaren (arrangören) överförde uppgifter om resenärens namn, e-postadress och betalningsuppgifter till en annan näringsidkare med vilken resenären inom 24 timmar från första avtalet slöts bokar en annan resetjänst. 

En kombination av en resetjänst (till exempel inkvartering) och en turisttjänst (till exempel inträde till en konsert) kan bara utgöra en paketresa om turisttjänsten

 • står för minst 25 % av resans totala värde,
 • marknadsförs som ett väsentligt inslag i resan eller
 • utgör ett väsentligt inslag i resan.

Om resan anordnas utan vinstsyfte, tillfälligt och för en avgränsad grupp omfattas den inte av paketreselagen. Det gäller till exempel när en idrottsförening vid ett tillfälle anordnar en resa till ett träningsläger för sina medlemmar och avgiften för resan endast täcker föreningens kostnader för resan.

Om resan inte är en paketresa kan den istället vara ett sammanlänkat researrangemang. Du kan läsa mer om dina skyldigheter när du säljer eller erbjuder sammanlänkade researrangemang längre ner på sidan, under rubriken sammanlänkade researrangemang.

Läs lagen i sin helhet i Svensk författningssamling

Information före bokning av en paketresa

Du som arrangör är skyldig att ge resenären viss information innan avtalet sluts, bland annat om:

 • Resans pris, inklusive skatt och tillkommande kostnader. Om de tillkommande kostnaderna inte kan beräknas på förhand ska arrangören ändå informera om att kostnaderna finns. Resenären är inte skyldig att betala tillkommande kostnader som hen inte har informerats om.
 • Resmål och resplan.
  • Transporter inom resan.
  • Inkvarteringar inom resan.
  • Måltider som ingår.
  • Utflykter eller andra tjänster som ingår.
  • Allmän information om krav på pass och visum.
  • Betalningsvillkor.
  • Resenärens rätt att avbeställa resan och om en avgift kommer att tas ut vid avbeställning.
  • Eventuella villkor för minsta antalet resenärer som krävs för att resan ska genomföras.
  • Hur resan lämpar sig för personer med nedsatt rörlighet och, på begäran, hur resan lämpar sig för den aktuella resenären.
  • Information om hälsobestämmelser i destinationslandet , till exempel om det krävs att resenären vaccinerar sig eller visar läkarintyg på att han eller hon inte har viss sjukdom.
  • Vilka reseförsäkringar som kan eller ska tecknas.
  • Kontaktuppgifter där resenären kan nå företaget.

Du som arrangör måste också lämna information om resenärens rättigheter och den resegaranti som gäller för resan. Denna information ska lämnas genom ett särskilt standardinformationsformulär. Det finns åtta olika formulär anpassade efter situation.

Standardformulär för information om resenärers rättigheter

Om informationen inte lämnas på ett korrekt sätt kan det anses utgöra vilseledande marknadsföring enligt marknadsföringslagen.

Paketreseavtal

Ett paketreseavtal ska vara klart och tydligt formulerat och innehålla de villkor parterna har kommit överens om. Avtalet ska innehålla den förhandsinformation resenären ska få innan bokningen (se ovan under rubriken information före bokningen). Resenären ska även få viss annan information, till exempel om arrangörens ansvar för att avtalet uppfylls och hur resenären kan komma i kontakt med arrangören under resan. Om resenären haft särskilda krav på resan som arrangören har accepterat ska det också framgå av avtalet. När avtalet har ingåtts ska arrangören så snart som möjligt ge resenären en kopia av eller bekräftelse på avtalet.

Eftersom paketreselagen är tvingande till förmån för resenären får villkoren inte avvika från lagen på ett sätt som är sämre för resenären än vad som framgår av lagen.

Observera att resenären inte är bunden av avtal som ingås på en webbplats om denne inte tydligt informerats om att bokningen innebär att han eller hon blir betalningsskyldig för resan. 

Om det blir fel vid bokning av paketresa

Arrangören, eller en annan näringsidkare som ansvarar för bokningen, kan vara skyldig att ersätta resenären för skada som uppstår på grund av fel i bokningen. Det gäller om felet uppstod på grund av ett tekniskt fel i bokningssystemet, till exempel om resenärens bokning registreras flera gånger eller inte alls.

Detta gäller även om näringsidkaren åtagit sig att genomföra bokningen åt resenären och bokningen blir fel, till exempel om resenärens namn på flygbiljetten stavas fel. Resenären har dock inte rätt till ersättning om resenären orsakade felet eller om det uppkom på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter.

Ändringar före avresa - paketresa

Resenärens möjlighet att göra ändringar
Resenären har alltid rätt att avbeställa resan. Arrangören får då ta ut en rimlig avbeställningsavgift om det framgår i paketreseavtalet. Avgiften kan bestämmas på förhand och anges i avtalet. Den ska då beräknas med hänsyn till vid vilken tidpunkt resenären avbeställer resan. Om avgiftens storlek inte framgår av avtalet får den högst motsvara resans pris med avdrag för intäkter eller minskade kostnader arrangören får med anledning av avbeställningen.

Arrangören får inte ta ut en avgift om avbeställningen beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet eller om sådana omständigheter påverkar transport som ingår i resan. Det kan till exempel handla om naturkatastrofer, krig eller utbrott av allvarliga sjukdomar som resenären inte kände till vid bokningen.

Resenären har rätt att överlåta resan till en annan resenär som uppfyller villkoren för att delta i resan. Det gäller under förutsättning att resenären inom rimlig tid innan avresan skriftligen informerar arrangören om överlåtelsen. Om informationen ges senast sju dagar innan resan ska det alltid anses ha skett i rimlig tid.

Arrangörens möjlighet att göra ändringar
Om det framgår av paketreseavtalet får arrangören höja priset för resan, men inte senare än 20 dagar före avresa. Priset får endast höjas på grund av ändringar i växelkurser, skatter, avgifter eller drivmedelspriser som påverkar kostnader för transporter som ingår i resan. Om ändringarna innebär att arrangörens kostnader minskar ska motsvarande prissänkning göras till resenärens fördel. Observera att resenären kan ha rätt att häva paketreseavtalet om prishöjningen överstiger åtta procent av det totala priset för paketresan.

Arrangören får göra mindre ändringar i resan om det framgår av avtalet. Det gäller endast om ändringarna är obetydliga och resenären informeras skriftligen om dem på ett klart och tydligt sätt innan avresan.

Om ändringen innebär en större nackdel för resenären har han eller hon rätt att häva avtalet och få sina pengar tillbaka. Om arrangören vill göra en ändring av priset eller resetjänsterna ska resenären informeras om det skriftligen och på ett klart och tydligt sätt så snart som möjligt. Av informationen ska bland annat framgå inom vilken tid resenären ska meddela om han eller hon vill häva avtalet. Av informationen ska också framgå om resenären erbjuds prisavdrag eller en ersättningsresa. Om resenären väljer att häva avtalet kan arrangören vara skyldig att ersätta resenären för eventuella utgifter resenären haft som blir onödiga till följd av att avtalet hävs.

Ändringar efter avresa - paketresa

Paketresearrangören är skyldig att se till att avtalet uppfylls, även vad gäller de delar som ska utföras av någon annan.

Inställda arrangemang
Om ett arrangemang som hör till resan ställs in, till exempel en utflykt, ska arrangören ordna något annat lämpligt utan extra kostnad för resenären. Om ändringen innebär en försämring för resenären har han eller hon rätt till prisavdrag.

Andra fel på resan
Vid andra fel i paketresan än inställda arrangemang ska arrangören i första hand rätta till felet. Det kan till exempel handla om att ordna ett nytt hotellrum till resenären eller reparera något som är trasigt på hotellrummet. Det ska ske inom rimlig tid om det inte krävs av situationen att felet åtgärdas omedelbart. Resenären kan bestämma inom vilken tid felet ska åtgärdas, men tidsfristen måste vara rimlig. Resenären har rätt till prisavdrag för den tid då felet fanns och kan i vissa fall även ha rätt att häva avtalet och få pengarna tillbaka.

Skadestånd
Om resan inte överensstämmer med det som avtalades kan resenären begära skadestånd för eventuella extra utlägg på grund av felet. För att undgå att behöva betala skadestånd ska arrangören kunna bevisa att felet beror på resenären, på oundvikliga och extraordinära omständigheter eller på en tredje part som inte hade någon koppling till paketreseavtalet. Arrangören ska bevisa att det inte gick att förutse felet när avtalet ingicks och att det inte var möjligt att undvika eller övervinna följden av felet på ett rimligt sätt. Samma regel gäller för arrangörens underleverantörer. Om det till exempel ingår en flygresa i paketresan så bär arrangören ansvaret för resenärens extra utgifter om hans eller hennes bagage förstörs eller försenas.

Återförsäljare av paketresa

Ibland säljs eller erbjuds paketresan av en annan näringsidkare än paketresearrangören. Denne näringsidkare är då återförsäljare av paketresan, vilket medför vissa skyldigheter gentemot resenären.

Informationskrav och paketreseavtal
Om paketresan säljs genom en återförsäljare ansvarar denne tillsammans med arrangören för att ge resenären den förhandsinformation han eller hon har rätt till innan bokningen genomförs. Om informationen lämnas av arrangören behöver återförsäljaren inte göra det också. Vilken information som ska ges beskrivs ovan, under rubriken information före bokningen. Återförsäljaren ansvarar även gemensamt med arrangören för att ge resenären en kopia av eller bekräftelse på avtalet, se ovan under rubriken paketreseavtalet.

Resenärens reklamation

Resenären har rätt att vända sig till återförsäljaren om han eller hon vill reklamera fel i resan eller lämna andra meddelanden, till exempel begäran om assistans om resenären befinner sig i svårigheter. Återförsäljaren är skyldig att så snart som möjligt skicka vidare informationen till arrangören.

Om det blir fel vid bokningen
Även som återförsäljare kan man bli skyldig att ersätta resenären om det blir fel i resenärens bokning, på det sätt som framgår under rubriken ”Paketreseavtalet”/”Om det blir fel vid bokningen”. Det gäller förutsatt att återförsäljaren är den som tillhandahållit bokningssystemet eller åtagit sig att boka åt resenären.

Sammanlänkade researrangemang

Ett sammanlänkat researrangemang består av minst två olika typer av resetjänster som avser samma resa och som inte utgör en paketresa. Det sammanlänkade researrangemanget uppstår när resenären har bokat en resetjänst av en näringsidkare, varpå denne näringsidkare underlättar för resenären att för samma resa eller semester köpa ytterligare en resetjänst. Det är alltså fråga om separata avtal som resenären kan ha ingått med en eller flera näringsidkare.

Med resetjänst avses:

 • Passagerartransport, till exempel flyg eller buss.
 • Inkvartering, till exempel hotell eller stuga.
 • Hyrbil eller hyra av motorcykel.
 • Turisttjänst, till exempel konsert, museibesök eller annan utflykt.

För att det ska bli ett sammanlänkat researrangemang ska den första näringsidkaren, efter att den första resetjänsten har bokats:

 1. Genom förmedling eller på annat sätt underlättat för resenären att boka ytterligare en resetjänst vid ett enda besök i näringsidkarens lokal eller vid en enda kontakt med näringsidkarens försäljningsställe.
  eller
 2. På ett riktat sätt förmedla eller på annat sätt underlätta för resenären att boka ytterligare en resetjänst från en annan näringsidkare och denna bokning görs inom 24 timmar från att bokningen av den första resetjänsten bekräftades.

En kombination av en resetjänst (till exempel inkvartering) och en turisttjänst (till exempel inträde till en konsert) kan bara utgöra ett sammanlänkat researrangemang om turisttjänsten

 • står för minst 25 % av resans totala värde,
 • marknadsförs som ett väsentligt inslag i resan eller
 • utgör ett väsentligt inslag i resan.

Ett sammanlänkat researrangemang kan till exempel uppstå när resenären befinner dig i en resebyrås lokal och bokar en flygresa, och efter att avtalet ingåtts erbjuds en hotellövernattning för samma semester och bokar denna. Ett annat exempel är när resenären bokar en flygresa på internet och näringsidkaren sänder en bokningsbekräftelse via e-post som innehåller en länk till en hemsida där resenären kan boka utvalda hyrbilar på resmålet, varpå resenären inom 24 timmar bokar en hyrbil.

Informationsskyldighet gentemot resenären vid sammanlänkade researrangemang

Den näringsidkare som sålde den första resetjänsten ska, innan ett sammanlänkat researrangemang uppstår, ge resenären följande information:

 • Att resenären inte omfattas av de lagstadgade rättigheterna som gäller för paketresor.
 • Att näringsidkarna som ska utföra resetjänsterna endast ansvarar för att utföra sin egen tjänst.
 • Vilken resegaranti som gäller för resan, och vem som ansvarar för utbetalning.

Informationen ska ges i ett standardinformationsformulär. Informationen ska alltså ges innan resenären ingår nästa avtal som innebär att det blir ett sammanlänkat researrangemang. I många fall kan detta innebära att näringsidkaren är tvungen att informera resenären innan denne vet om ett sammanlänkat researrangemang kommer att uppkomma.

Standardformulär för att ge information till resenärer om paketresor och sammanlänkade researrangemang

Om näringsidkaren inte ger resenären informationen eller inte ställer resegaranti ansvarar näringsidkaren för vissa skyldigheter som om denne vore en paketresearrangör. Bland annat kan näringsidkaren vara skyldig att ordna ersättningsarrangemang och ge prisavdrag och/eller betala skadestånd vid fel i paketresan.

Informationsskyldighet gentemot annan näringsidkare

Om du säljer en resetjänst som blir en del av ett sammanlänkat researrangemang är det din skyldighet att informera den part som förmedlade kontakten till din tjänst om att konsumenten genomförde bokningen och att det blev ett sammanlänkat researrangemang.

Näringsidkarnas ansvar vid fel i tjänsterna
Vid sammanlänkade researrangemang ansvarar respektive näringsidkare endast för utförandet av sin egen tjänst.

Observera dock att det bara gäller om näringsidkaren som underlättade uppkomsten av det sammanlänkade researrangemanget uppfyllde sin informationsskyldighet samt har ställt den resegaranti som krävs. Om näringsidkaren inte har gjort det ansvarar denne för samtliga delar av paketresan.

Om det blir fel vid bokningen
Även den näringsidkare som säljer eller erbjuder resetjänster inom ett sammanlänkat researrangemang kan bli skyldig att ersätta resenären för skada som uppstår på grund av fel i bokningen på det sätt som framgår under rubriken paketreseavtalet och om det blir fel vid bokningen.

Senast granskad 23 maj 2024