Standardformulär för att informera dina resenärer

Du som säljer eller är återförsäljare av paketresor, förmedlar eller underlättar uppkomsten av sammanlänkade researrangemang är skyldig att lämna viss information innan resenären gör sin bokning. Reglerna finns i paketreselagen och resegarantilagen som gäller från och med 1 augusti 2018.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Resor

När du informerar resenären om bland annat resegaranti ska det ske genom ett särskilt standardformulär. Formuläret ska synas klart och tydligt för resenären innan han eller hon ingår avtalet. Om du även ger annan information samtidigt ska formuläret vara framträdande i förhållande till den övriga informationen. Om avtalet ingås per telefon får du ge informationen i formuläret muntligen.

Formulären skiljer sig beroende på om det är en paketresa eller ett sammanlänkat researrangemang samt hur resan bokas. Ladda ner det formulär som gäller för de resor du säljer och fyll sedan i de uppgifter som saknas. Du får inte ändra något annat än de uppgifter som saknas.

Observera att du måste ge resenären förhandsinformation trots att du inte vet om resenären kommer att boka ytterligare en resetjänst och att det då kan uppstå ett sammanlänkat researrangemang.

Förklaringar till de uppgifter du själv ska ange i formulären

XY – Där det står XY ska du som är arrangör fylla i ditt företagsnamn. Om du är återförsäljare ska du fylla i arrangörens företagsnamn.

YZ – Där det står YZ ska du fylla i namnet på den som ansvarar för din resegaranti. Det kan till exempel vara ett försäkringsbolag, en bank eller Kammarkollegiet.

AB – Om en paketresa uppstår genom att du som företag skickar över uppgift om resenärens namn, e-post och betalningsuppgifter till ett annat företag ska du fylla i det andra företagets namn där det står AB.

Formulär för paketresor

Formulär när avtal om paketresa ingås via internet:

Med länkad bokningsprocess menas att ett företag som sålt en resetjänst till en resenär överför uppgift om resenärens namn, e-post och betalningsuppgift till ett annat företag. (1 kap. 3 § p. 2 e) paketreselagen).

Formulär när avtal om paketresa ingås på annat sätt än via internet:

Formulär för sammanlänkade researrangemang

Formulär som ska användas när avtalen om resetjänster ingås vid en kontakt med eller ett besök hos företagets försäljningsställe:

Med försäljningsställe menas en fast eller rörlig affärslokal, en webbplats eller liknande försäljningsplats online. Även telefonförsäljning kan ske från ett försäljningsställe. (1 kap. 4 § p. 1 paketreselagen).

Formulär som ska användas när du som företag säljer en resetjänst till en resenär och på ett riktat sätt förmedlar eller underlättar för resenären att ingå ytterligare ett avtal om en annan resetjänst:

Med ”riktat sätt” menas att du ger resenären ett konkret erbjudande om att boka en ytterligare resetjänst eller hjälper resenären att kontakta ett annat företag för att boka ytterligare en resetjänst. (1 kap. 4 § p. 2 paketreselagen).

Särskilt informationskrav för sammanlänkade researrangemang

Om det inte finns något standardinformationsformulär som passar de sammanlänkade researrangemang du säljer måste du ändå lämna förhandsinformation på ett klart och tydligt sätt enligt 5 kap. 1 § paketreselagen.

Senast granskad 23 maj 2024