Beviljade verksamhetsbidrag 2019

Följande organisationer beviljades verksamhetsbidrag under 2019.

Organisationer som helt eller delvis arbetar med konsumentfrågor

Följande organisationer som helt eller delvis arbetar med konsumentfrågor har beviljats verksamhetsbidrag:

Sveriges Konsumenter

Sveriges Konsumenter är en paraplyorganisation med 21 medlemsorganisationer som ska stärka konsumenters makt i Sverige, EU och övriga världen och att få beslutsfattare att värna om konsumenterna. Sveriges Konsumenter beviljas bidrag för att bland annat arbeta med konsumentskydd i digitala sammanhang, hållbar konsumtion och livsstil, EU-valet 2019 och att agera på aktuella konsumentproblem.

Sökt stöd: 9 120 000 kronor
Beviljat stöd: 7 950 000 kronor
Marknad: Konsumenters rättigheter allmänt

Svenska Naturskyddsföreningen

Svenska Naturskyddsföreningen är en ideell förening för naturskydd och miljövård. Svenska Naturskyddsföreningen beviljas stöd för att hjälpa konsumenter att nå hållbara konsumtionsmönster genom event och kampanjer som ”Ta vara på det vi har”, ”Fixa grejen”, ”Dela grejen” och klädbytardagen ”Nordic swap day”.

Sökt stöd: 4 051 000 kronor
Beviljat stöd: 1 000 000 kronor
Marknad: Miljömedveten konsumtion

Gröna Bilister

Gröna Bilister är en ideell förening som verkar för en miljöanpassad utveckling av vägtransporterna. Gröna Bilister beviljas stöd för att underlätta för konsumenter att fatta underbyggda beslut när det gäller bilen, bränslet och beteendet utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Verksamheten omfattar bland annat kampanjer om ursprungsmärkning av bränsle, palmoljeprodukter som råvara för bränsle, tester och guider för miljöbästa bil.

Sökt stöd: 1 729 360 kronor
Beviljat stöd: 750 000 kronor
Marknad: Miljömedveten konsumtion

Motormännens Riksförbund

Motormännens Riksförbund är en konsumentorganisation för landets bilister. Motormännen arbetar för en långsiktigt hållbar, säker och tillgänglig bilism med möjlighet för alla att välja bort fossila drivmedel. De beviljas stöd för granskning av produkter och marknadsföringen av dessa för bilägare, digitaliserat köpeavtal mellan privatpersoner och för att skapa nya bilrelaterade filmer.

Sökt stöd: 1 385 000 kronor
Beviljat stöd: 750 000 kronor
Marknad: Motor

Villaägarnas Riksförbund

Villaägarna är en ideell förening, av ägare av villa, fritidshus, tomt, samt villaägareföreningar. Föreningen beviljas stöd för sitt arbete med att identifiera, granska och sprida information till medlemmar och allmänhet om undermåliga produkter eller produkter som marknadsförs på ett vilseledande sätt.

Sökt stöd: 1 450 000 kronor
Beviljat stöd: 750 000 kronor
Marknad: Konsumenters rättigheter allmänt

Föreningen Medveten Konsumtion Sverige

Föreningen Medveten Konsumtion Sverige är en ideell förening som verkar för en mer medveten konsumtion genom att informera om konsumtionens villkor och effekt på människa och natur, samt vad man kan göra för att konsumera hållbart. Föreningen Medveten Konsumtion Sverige beviljades stöd för att bland annat arrangera återvinningsfesten i Hornstull, uppmärksamma kampanjer och för att föreläsa i skolor.

Sökt stöd: 3 948 000 kronor
Beviljat stöd: 500 000 kronor
Marknad: Miljömedveten konsumtion

Jordens Vänner

Jordens vänner är en ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet både lokalt, nationellt och internationellt. Föreningen beviljas stöd för att öka medvetenheten om konsumtionens koppling till klimat- och miljöfrågor. Prisutdelning av Svenska Greenwashpriset 2019 som går till en organisation eller person som använder falska miljöbudskap i sin marknadsföring.

Sökt stöd: 901 550 kronor
Beviljat stöd: 500 000 kronor
Marknad: Miljömedveten konsumtion

Sveriges Aktiesparares Förbund – Aktiespararna

Sveriges Aktiesparares Förbund är en ideell intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina medlemmars sparande i aktierelaterade värdepapper. Sveriges Aktiesparares Förbund beviljas stöd för att öka kunskap om privatekonomi och sparande genom särskilda insatser riktade mot kvinnor och nyanlända samt för att företräda konsumenters intressen i beslutsprocesser och bolagsstämmor på aktiemarknaden. 

Sökt stöd: 2 250 000 kronor
Beviljat stöd: 500 000 kronor
Marknad: Finansiell rådgivning

Äkta vara Sverige

Äkta vara Sverige är en ideell förening som verkar för en bättre matkvalitet. Föreningen beviljas stöd för att bland annat öka kunskapen hos konsumenter för hur maten produceras och vad den faktiskt innehåller genom nyhetsförmedling, opinionsbildning och konsumentupplysning samt arrangera antipriset ”Årets matbluff”.

Sökt stöd: 450 000 kronor
Beviljat stöd: 400 000 kronor
Marknad: Livsmedel

Svensk mat- och miljöinformation

Svensk mat- och miljöinformation är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar livsstil av hänsyn till människor, djur och det globala ekosystemet. Föreningen beviljas stöd för konsumentinformation, opinionsbildning och politisk påverkan genom att anordna seminarier, workshops, sprida informationsmaterial och uppdatera sin webbplats. De ska fortsätta driva kampanjerna Köttskatt.nu, Köttfri måndag och Vegonorm.

Sökt stöd: 489 000 kronor
Beviljat stöd: 250 000 kronor
Marknad: Miljömedveten konsumtion

Resenärsforum

Resenärsforum är ett samarbetsorgan med 30 medlemsorganisationer som företräder kollektivtrafikresenärernas intressen både lokalt, regionalt och nationellt. De beviljas stöd för sitt påverkansarbete mot olika aktörer bland annat för att få till enklare biljettköp, en definition av stationernas roll och förbättrad tryckt informationen till resenärer.

Sökt stöd: 1 830 000 kronor
Beviljat stöd: 250 000 kronor
Marknad: Konsumenters rättigheter allmänt

Familjeslanten

Familjeslanten är en ideell förening som bedriver budget- och skuldrådgivning. Familjeslanten beviljas stöd för att bedriva budget- och skuldrådgivning till invånare i Gävle samt sina utåtriktade verksamheter med föreläsningar och nätverkande.

Sökt stöd: 350 000 kronor
Beviljat stöd: 250 000 kronor
Marknad: Ekonomisk rådgivning

Eksam

Eksam är en ideell förening som arbetar mot fattigdom och för social inkludering. De beviljas stöd för att ge privatekonomisk och konsumentinriktad rådgivning, såväl till enskilda personer som till grupper.

Sökt stöd: 250 000 kronor
Beviljat stöd: 250 000 kronor
Marknad: Ekonomisk rådgivning

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige är ett samarbetsorgan för förbund som samlar människor med funktionsnedsättning. De verkar för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor och beviljas stöd för att främja och aktivt delta i standardiseringsarbete.

Sökt stöd: 250 100 kronor
Beviljat stöd: 250 000 kronor
Marknad: Funktionshinder

Astma- och Allergiförbundet

Astma- och allergiföreningen är en ideell förening som arbetar för att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. Föreningen beviljas stöd för att genomföra två kampanjveckor – Matallergivecka och parfymfri vecka i butiker för att fler konsumenter kan göra medvetna val och minska allergirisken, bedriva rådgivning samt påverka producenter för att de ska ta fram allergivänliga produkter och följa de krav som finns.

Sökt stöd: 511 000 kronor
Beviljat stöd: 250 000 kronor
Marknad: Funktionshinder

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)

MHF är en konsumentorganisation för fordonsförare och konsumenter. Förbundet vill påverka samhälle och individer för att uppnå en sund livsmiljö fri från alkohol och andra droger. De beviljas bidrag för att informera fordonsägare om de viktigaste konsumentlagarna samt praxis och tillämpning av lagstiftningen. Bidrag beviljas även för deltagande i standardiseringsarbete.

Sökt stöd: 454 593 kronor
Beviljat stöd: 250 000 kronor
Marknad: Motor

Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Svenska Celiakiungdomsförbundet är ett ideellt barn- och ungdomsförbund som arbetar för att minska den funktionsnedsättning som celiaki innebär. Svenska Celiakiungdomsförbundet beviljas stöd för att förbättra tillgänglighet och utbud av glutenfri kost. Verksamheten omfattar att ta fram och sprida utbildningsmaterial som ökar kunskap om kontamineringsrisk av gluten på caféer och restauranger, utmärkelsen SCUF-gaffeln ska utvecklas och delas ut samt driva frågor om produktinformation gentemot livsmedelsbranschen.

Sökt stöd: 202 000 kronor
Beviljat stöd: 200 000 kronor
Marknad: Funktionshinder

Jagvillhabostad.nu

Jagvillhabostad.nu är ett ideellt ungdomsförbund som arbetar med att bevaka och agera utifrån ungas intressen och rättigheter med syfte att skapa en jämlik bostadsmarknad. Föreningen beviljas bidrag för en informationskampanj och för att utveckla sin rådgivningsverksamhet.

Sökt stöd: 988 000 kronor
Beviljat stöd: 250 000 kronor
Marknad: Boende

Riksorganisationen Sveriges motorcyklister, (SMC)

Sveriges MotorCyklister är en ideell förening som verkar för motorcyklisters intressen som avser ägande och brukande av motorcykel och de faktorer som påverkar dem i trafikmiljön. Föreningen beviljas stöd för att intensifiera miljöarbetet och skapa en plattform för informationsutbyte i branschen där konsumenterna kan ta del av vad som finns på marknaden som rör fossilfria motorcyklar, tester och resultat.

Sökt stöd: 300 000 kronor
Beviljat stöd: 250 000 kronor
Marknad: Motor

Solar Region Skåne

Föreningen Solar Region Skåne är en ideell förening som verkar för en ökad användning av solenergi i Skåne. Föreningen har beviljats stöd för informationsinsatser till konsumenter om aktuell, saklig och korrekt information om solenergi, samt öka medvetenhet och kunskap om byggnadsintegrerade solceller hos marknadens aktörer.

Sökt stöd: 415 800 kronor
Beviljat stöd: 250 000 kronor
Marknad: Miljömedveten konsumtion

Organisationer som informerar om produktionsvillkor i andra länder

Följande organisationer har beviljats de särskilt riktade 4 miljoner kronorna som ska avse information om produktionsvillkor i andra länder:

Fair Action

Fair Action är en ideell förening som granskar och sätter press på företag genom att skapa ett konsumenttryck från svenska konsumenter för att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Föreningen beviljas stöd för att granska företag, ge konsumenter information som är lätt att förstå och enkel att agera på och att ge politiker och andra beslutsfattare en saklig bild av företagens arbete för anständiga arbetsvillkor och levnadslöner.

Sökt stöd: 2 035 553 kronor
Beviljat stöd: 1 600 000 kronor
Marknad: Rättvis handel – information om produktionsvillkor i andra länder

Unionen

Unionen är ett fackförbund som verkar för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden. Unionen beviljas stöd för att utveckla och använda undervisningsmaterialet ”Schyst resande” i sin utbildning av gymnasieelever om hållbara val och beslut vid resande.

Sökt stöd: 1 660 000 kronor
Beviljat stöd: 1 250 000 kronor
Marknad: Rättvis handel – information om produktionsvillkor i andra länder

Föreningen för Fairtrade Sverige

Föreningen är en paraplyorganisation med 38 medlemsorganisationer som arbetar för att förbättra svenska konsumenters kunskap om Fairtrade och om situationen för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. De beviljas bidrag för att sprida information och bilda opinion om rättvis handel, genom kunskapsspridning om Fairtrade och hållbar konsumtion i digitala medier.

Sökt stöd: 1 156 000 kronor
Beviljat stöd: 900 000 kronor
Marknad: Rättvis handel – information om produktionsvillkor i andra länder

Individuell Människohjälp, (IM)

Föreningen Individuell Människohjälp är en svensk idéburen, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. IM:s uppdrag är att synliggöra och bekämpa fattigdom och utanförskap genom internationellt utvecklingsarbete och arbete för hållbar samhällsutveckling nationellt. Föreningen beviljas stöd för att stärka konsumenters kunskap och utveckla nätverk om rättvis handel.

Sökt stöd: 500 000 kronor
Beviljat stöd: 250 000 kronor
Marknad: Rättvis handel – information om produktionsvillkor i andra länder.

Senast granskad 18 maj 2022