Beviljade verksamhetsbidrag

Här kan du läsa mer om de organisationer som får verksamhetsbidrag under 2018. Fyra av totalt 21 miljonerna är avsatta till organisationer som i sitt arbete informerar om produktionsvillkor i andra länder.

Sveriges Konsumenter, 7 950 000 kr

Sveriges Konsumenter är ett samarbetsorgan med 23 medlemsorganisationer. Deras syfte är att stärka konsumenternas makt i Sverige, inom EU och internationellt. Inriktningen är påverkansarbete mot politik och näringsliv samt opinionsbildning gentemot allmänheten via media. Organisationen har beviljats verksamhetsbidrag för att representera konsumenterna och verka för konsumenträtt och skydd i en alltmer digitaliserad värld, en hållbar konsumtion och livsstil samt utveckla ett kunskapscentrum för hållbar textil. Inför riksdagsval 2018 och EU-val 2019 avser de att lyfta fram viktiga konsumentfrågor.

Föreningen Medveten Konsumtion Sverige, 800 000 kr

Föreningen Medveten Konsumtion Sverige vill främja en mer medveten konsumtion genom att informera om konsumtionens villkor och effekt på människa och natur, samt vad man som konsument kan göra för att konsumera på ett mer hållbart sätt. Föreningen beviljas bidrag för flera olika projekt som inspirerar till hållbara konsumtionsval, hit hör utbildningar, Ekoguiden samt Återvinningsfesten.

Svenska Naturskyddsföreningen, 1 300 000 kr

Svenska Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation som värnar om natur och miljö genom konsumentmakt och opinionsbildning.  Svenska Naturskyddsföreningen beviljas bidrag för kampanjerna Miljövänliga veckan och klädbytardagen Nordic Swap Day. Kampanjerna syftar till att synliggöra miljöproblemen, medverka till att efterfrågan på bättre alternativ leder att dessa görs tillgängliga samt att inspirera konsumenter att gå från ord till handling.

Villaägarnas riksförbund, 900 000 kr

Villaägarna verkar för att de som vill bo i egen villa ska ges möjlighet till rimliga boendekostnader och god boendemiljö samt trygghet och valfrihet i boendet. Föreningen beviljas bidrag för sitt arbete med att identifiera, granska och sprida information till medlemmar och allmänhet om undermåliga produkter eller produkter som marknadsförs på ett vilseledande sätt.

Äkta Vara, 400 000 kr

Äkta Vara verkar för en bättre matkvalitet. Organisationen beviljas bidrag för att öka kunskapen och intresset hos konsumenterna för hur maten produceras och vad den faktiskt innehåller och att underlätta för fler personer att göra aktiva och medvetna val av livsmedel. De ska skapa en ny hemsida, underhålla och uppdatera innehållet i och plattformen för konsumentguider, samt öka kännedomen om Ä- märket och vad det står för.

Föreningen Gröna Bilister, 500 000 kr

Gröna Bilister vill påskynda omställningen till en grön bilism. Gröna Bilister beviljas bidrag för att främja beteendeförändringar i riktning mot ett mer hållbart resande genom temaarbeten, mobilitetsguiden och ranking av miljöbästa bil. 

Svensk mat- och miljöinformation, 250 000 kr

Föreningen verkar för en miljö- och klimatmässigt hållbar livsmedelskonsumtion, dels genom konsumentinformation, men även genom opinionsbildning och politisk påverkan. De beviljas bidrag för att driva kampanjen  ”face2face”, skolinformation och seminarier för att höja ungdomars kunskap om matens miljöpåverkan och hur man kan konsumera mer hållbart när det gäller mat. De ska anordna seminarier och workshops, sprida informationsmaterial och uppdatera sin webbplats.

Resenärsforum, 250 000 kr

Resenärsforum är ett samarbetsorgan med 30 medlemsorganisationer som företräder kollektivtrafikresenärernas intressen både lokalt, regionalt och nationellt. De kommer under 2018 att fortsätta med sitt påverkansarbete mot olika aktörer bland annat för att få till: enklare biljettköp, en definition av stationernas roll och förbättrad tryckt informationen till resenärer.

Familjeslanten Gävle, 250 000 kr

Familjeslanten hjälper skuldsatta gävlebor med ekonomisk rådgivning. Familjeslanten beviljas bidrag för privatekonomisk rådgivning och utåtriktade aktiviteter för att hjälpa människor ur överskuldsättning.

Svenska Celiakiförbundet, 250 000 kr

Svenska Celiakiförbundet vill göra det enklare för konsumenter som inte kan äta vete, råg och korn. Svenska Celiakiförbundet beviljas bidrag för en kampanj och informationsskrifter som ska underlätta för konsumenter med mjölkproteinallergi och sojaproteinallergi. 

Svenska Celiakiungdomsförbundet, 160 000 kr

Svenska Celiakiungdomsförbundet vill att barn och unga med celiaki ska känna sig obehindrade av sin celiaki. Svenska Celiakiungdomsförbundet beviljas bidrag för att påverka producenter och butiker genom informationsmaterial i form av en rapport, animerad film och checklistan Butiksronden.

Cykelfrämjandet 450 000 kr

Cykelfrämjandet arbetar för en bättre cykelmiljö i Sverige. Cykelfrämjandet beviljas bidrag för att underlätta för konsumenter vid val av cykel genom en webbtjänst.

EKSAM, 250 000 kr

EKSAM arbetar med privat- och konsumentekonomisk rådgivning, såväl genom individuella ärenden som genom föreläsningar för verksamheter som möter utsatta grupper och för allmänheten.

Jordens Vänner, 250 000 kr

Jordens Vänners nyckelord är att ”miljö och solidaritet hör ihop” De beviljas bidrag för att öka medvetenheten om konsumtionens koppling till klimat- och miljöfrågor. De ska bland annat dela ut Svenska Greenwashpriset 2018 som går till en organisation eller person som använder falska miljöbudskap i sin marknadsföring. Priset delas ut i samband med ett seminarium under Almedalsveckan. De ska också hålla seminarier om miljö- och solidaritetsperspektiv i olika konsumentfrågor.

Funktionsrätt Sverige (fd Handikappförbunden), 250 000 kr

Funktionsrätt Sverige är ett samarbetsorgan för förbund som samlar människor med funktionsnedsättning. De verkar för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Funktionsrätt Sverige beviljas bidrag för att främja och aktivt delta i standardiseringsarbete.

Astma- och allergiförbundet, 240 000 kr

Astma och allergiförbundet bedriver en omfattande verksamhet för att påverka konsumentmarknaden att minska allergiriskerna i produkterna och sprida kännedom om dem. Förbundet har beviljats bidrag för att bedriva rådgivning för främst konsumenter med allergier, men även till deras anhöriga och övriga. Genomförandet av två kampanjveckor riktade till alla konsumenter. En vecka har betoning på livsmedelsbutiker och den andra är ”Parfymfri vecka”. De ska fortsatt påverka producenter för att de ska ta fram allergivänliga produkter och följa de krav som finns.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, 250 000 kr

Förbundet vill påverka samhälle och individer för att uppnå en sund livsmiljö fri från alkohol och andra droger. De beviljas bidrag för att informera fordonsägare om de viktigaste konsumentlagarna samt praxis och tillämpning av lagstiftningen, samt för folkbildande insatser. De ska delta i offentlig debatt och ge rådgivning till konsumenter. Organisationen får också bidrag för att delta i standardiseringsarbete.

Motormännens Riksförbund, 500 000 kr

Motormännen engagerar sig i frågor som rör möjligheten att transportera sig ekonomiskt och trafiksäkert, med hög framkomlighet på ett miljömässigt bra sätt. De beviljas bidrag för att publicera en interaktiv bilkostnadskalkyl, verka för införandet av en skrotningspremie samt uppmärksamma nya sätt att ha tillgång till bil

Svensk Cykling, 450 000 kr

Svensk Cykling är en paraplyorganisation med syftet att samla Sveriges samtliga cykelorganisationer under samma tak. De bedriver lobbying och PR-arbete med målet att cyklandet i Sverige ska öka och att förutsättningarna för cykling i ett bredare perspektiv ska förbättras. De beviljas bidrag för att ta fram en digital tjänst om köpråd/inköpsguide till konsumenter för köp av elcyklar.  

Dalarnas Bildningsförbund, 250 000 kr

Organisationen är ett samverkansorgan för folkbildningen i Dalarna, ett gemensamt forum för studieförbunden, folkhögskolorna och kulturinstitutioner i länet. De beviljas bidrag för folkbildningsaktiviteter angående lärande för hållbar konsumtion. Det gäller föreläsningar och temakvällar om hållbar konsumtion inom olika områden.       

Summa:  16 000 000 kr

Rättvis handel – information om produktionsvillkor i andra länder

Fair Action, 1 500 000 kr

Fair Action sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. De beviljas bidrag för att upplysa konsumenter inom 4 konsumentnära branscher: kläder, skor/läder, turism och privatekonomi för att skapa konsumenttryck. Fair Action ska bland annat hålla föreläsningar, seminarier och workshops för studenter, lansera sina granskningar, informera och väcka opinion i sociala medier och påverka politiska beslutsfattare samt ha dialog med företag/branschorganisationer som säljer läderprodukter och med banker om deras investeringar i klädsektorn.

Föreningen Fairtrade i Sverige, 900 000 kr

Föreningen Fairtrade i Sverige är en paraplyorganisation med 40 medlemsorganisationer som arbetar med att förbättra svenska konsumenters kunskap om Fairtrade i stort och kunskapen om situationen för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. De beviljas bidrag för kunskapsspridning om Fairtrade och hållbar konsumtion i digitala medier. De ska genomföra kampanj för Fairtrade Challenge - världens största Fairtradefika samt bildtävling i sociala medier under kampanjen Fairtrade Fokus.

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, 200 000

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna vill stärka producenter enligt principerna för rättvis handel. Organisationen beviljas bidrag för att ta fram konsumentinformation om Fair Trade och WFTO, underhålla producentkarta och genomföra kampanjer inför Julhandel och World Fair Trade day.

Unionen, 500 000 kr

Unionen är ett fackförbund för tjänstemän i den privata sektorn. Unionen har genom nätverket Schyst resande beviljats bidrag för att öka kunskapen om ett mer hållbart resande bland gymnasieelever. De ska marknadsföra och sprida ett gymnasiematerial till lärare och genomföra workshops med elever på skolor i Sverige.

Swedwatch, 900 000 kr

Swedwatch granskar företags påverkan på mänskliga rättigheter och miljö i låglöneländer i Afrika, Asien och Latinamerika. De beviljas bidrag för att vidareutveckla ett utbildningsmaterial riktat till unga konsumenter, i syfte att fördjupa kunskapen om risker kopplade till kränkningar av mänskliga rättigheter i globala leverantörsled. Det ska ge bättre kunskap om vad de kan förvänta sig av företag när det kommer till att respektera mänskliga rättigheter, samt vad de själva kan göra för att påverka i en positiv riktning.

Summa: 4 000 000 kr

Senast granskad 9 januari 2019