Beviljade verksamhetsstöd

Här kan du läsa mer om de organisationer som får verksamhetsstöd under 2017.

Sveriges Konsumenter, 5 350 000 kr

Sveriges Konsumenter är ett samarbetsorgan med 22 medlemsorganisationer. Deras syfte är att stärka konsumenternas makt i Sverige, inom EU och internationellt. Inriktningen är påverkansarbete mot politik och näringsliv samt opinionsbildning gentemot allmänheten via media. Organisationen har beviljats verksamhetsstöd för att fokusera på konsumenters rättigheter, livsmedelsfrågor, digitala rättigheter, finansiella tjänster samt hållbar textilkonsumtion.

Föreningen Medveten Konsumtion Sverige, 800 000 kr

Föreningen vill främja en mer medveten konsumtion genom att informera om konsumtionens villkor och effekt på människa och natur, samt vad man kan göra för att konsumera hållbart. Föreningen beviljas stöd för flera olika projekt, de ska genomföra minst två kampanjer i digitala och sociala medier, utbilda elever i skolor och allmänheten i stort om hållbar konsumtion, uppdatera Ekoguiden, engagera medborgare för Ekoreko-vandringar samt besöka festivaler och liknande för att inspirera till hållbara val och utökad kunskap.

Fair Action, 750 000 kr

Fair Action granskar och sätter press på svenska företag som driver verksamhet och/eller har leverantörer i låglöneländer. Organisationen arbetar för mindre miljöpåverkan och bättre arbetsvillkor. Under 2017 kommer de dels att granska företag som säljer lädervaror, dels banker som säljer etiska fonder.  Resultaten från granskningarna ska spridas via hemsida, sociala medier och massmedia så att konsumenterna får kännedom om den ohållbara produktionen.

Föreningen Fairtrade i Sverige,  750 000 kr

Föreningen är en paraplyorganisation med 44 medlemsorganisationer som arbetar med att förbättra svenska konsumenters kunskap om Fairtrade i stort och kunskapen om situationen för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. De beviljas stöd för att sprida information i nyheter, bloggar, porträtt. De planerar också att sprida nyhetsbrev om Fairtrade och hållbar konsumtion via webben och sociala medier. De vill bland annat öka allmänhetens kännedom och ge fördjupad kunskap om Fairtrade-märkta rosor och arbets- och levnadsvillkoren inom blomsterindustrin.

Svenska Naturskyddsföreningen,  600 000 kr

Organisationen beviljas stöd för att genomföra sina årligt återkommande kampanjer Miljövänliga veckan och Klädbytardagen. Kampanjerna syftar till att synliggöra miljöproblemen, medverka till att efterfrågan på bättre alternativ leder att dessa görs tillgängliga samt att inspirera konsumenter att gå från ord till handling.

Villaägarnas riksförbund, 400 000 kr

Villaägarna verkar för att de som vill bo i egen villa ska ges möjlighet till rimliga boendekostnader och god boendemiljö samt trygghet och valfrihet i boendet. Föreningen beviljas stöd för sitt arbete med att identifiera, granska och sprida information till medlemmar och allmänhet om undermåliga produkter eller produkter som marknadsförs på ett vilseledande sätt.

Äkta Vara, 400 000 kr

Organisationen beviljas stöd för att underlätta för konsumenter att välja livsmedel framställda av äkta råvaror. Under 2017 ska man bland annat producera videofilmer, arrangera Årets matbluff och fortsätta utveckla föreningens konsumentguider.

Gröna Bilister , 400 000 kr

Organisationen beviljas stöd för att bidra till att konsumenter miljöanpassar sitt bilåkande, men även för att se alternativa transportlösningar. Man fokuserar på tre områden: beteendet, bränslet och bilen. Arbetet kommer bland annat att ske genom opinionsbildning, olika tester och informationsspridning i sociala medier.

Svensk mat- och miljöinformation, 250 000 kr

Föreningen verkar för en miljö- och klimatmässigt hållbar livsmedelskonsumtion, dels genom konsumentinformation, men även genom opinionsbildning och politisk påverkan. De informerar om matens miljöpåverkan i allmänhet och med fokus på animaliska produkter. De anordnar filmvisningar, seminarier och föreläsningar och ger upplysningar, bland annat på webben.

Union to Union, 250 000 kr

Organisationen verkar bland annat för att informera konsumenter om Schyst resande utifrån miljöaspekter, sociala villkor och vem som tjänar på resan. De beviljas stöd för att öka kunskapen hos gymnasieelever om schyst resande. De ska marknadsföra och sprida ett gymnasiematerial till lärare och genomföra workshops med elever på skolor i Sverige.

Resenärsforum, 250 000 kr

Resenärsforum är ett samarbetsorgan med 30 medlemsorganisationer som företräder kollektivtrafikresenärernas intressen både lokalt, regionalt och nationellt. De kommer under 2017 fortsätta sitt påverkansarbete mot politiker, myndigheter och näringsliv, bland annat för att förbättra servicen på tågstationerna, enklare biljettköp och en tillgängligare kollektivtrafik.

Familjeslanten, 250 000 kr

Organisationen beviljas stöd för privatekonomisk rådgivning via telefon, Facebook och webb för medborgare i Gävle. De ska också genomföra utåtriktade aktiviteter i syfte att öka Gävlebornas kännedom om verksamheten.

Sveriges aktiesparares riksförbund, 250 000 kr

Organisations beviljas stöd för att vägleda konsumenter i ekonomiskt sparande och aktiejuridik. Verksamheten omfattar även att bevaka och företräda privata sparares intressen, anordna kurser och underhålla ett framtaget verktyg för investeringsbeslut i sparande.

Svenska Celiakiförbundet, 250 000 kr

Förbundet vill göra det lättare för konsumenter som inte kan äta vete, råg och korn, att köpa säker mat. Förbundet beviljas stöd för sitt arbete med att öka utbudet av matvaror som innehåller acceptabla nivåer av gluten samt för sitt arbete att öka tillgängligheten till information om konsumentens behov av säker mat vid restaurangbesök utomlands.

EKSAM, 250 000 kr

Beviljas stöd för kunskaps- och informationsspridning om privatekonomi och konsumentkunskap. Under året vill de arbeta för att nå de personer som känner förtroende för den ideella sektorn men som kan vara svåra att nå för det offentliga. Målet är att ge människor metoder att hantera privatekonomin, och att förebygga skuldsättning till följd av ofördelaktiga och onödiga avtal.

Jordens Vänner, 250 000 kr

Beviljas stöd för att öka medvetenheten om konsumtionens koppling till klimat- och miljöfrågor. Under 2017 ska de bland annat fortsätta sitt arbete med att uppmärksamma problemet med falska miljöbudskap i marknadsföringen, så kallad Greenwash. De ska också sprida information via webb och broschyrer om hur konsumenter kan välja produkter som är mer miljövänliga.

Handikappförbunden, 246 800 kr

Ett samarbetsorgan för förbund som samlar människor med funktionsnedsättning. De verkar för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor. Beviljas stöd för att främja och aktivt delta i standardiseringsarbete.

Astma- och allergiförbundet, 215 000 kr

Beviljas stöd för att bedriva rådgivning via telefon och webb om hur man minskar risken för allergi vid köp av till exempel smink, tvättmedel, hygienprodukter, byggmaterial och vid resor. De ska också genomföra kampanjer för att få konsumenter att välja livsmedel och kemisk-tekniska produkter som minskar allergiriskerna, samt verka för att producenter tar fram fler allergivänliga produkter på marknaden.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, 185 000 kr

Förbundet vill påverka samhälle och individer för att uppnå en sund livsmiljö fri från alkohol och andra droger. De beviljas stöd för att informera fordonsägare om de viktigaste konsumentlagarna samt praxis och tillämpning av lagstiftningen, samt för folkbildande insatser. De ska delta i offentlig debatt och ge rådgivning till konsumenter. Organisationen får också stöd för att delta i standardiseringsarbete.

Totalsumma: 12 096 800 kr

 

Beviljade stöd till organisationer 2017

PDF 697 KB. Öppnas i nytt fönster

Information om det beviljade ekonomiska stödet till organisationer och verksamheter under 2017. Information finns även om åren från och med 2009.

Senast granskad 10 november 2016