Arbete och reparation på fordon

När du som företagare utför arbeten på fordon gäller de allmänna reglerna i konsumenttjänstlagen.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Bilar

Felaktigt utförd reparation eller arbete

Om ett arbete eller en reparation visat sig vara felaktig har du i första hand rätt att avhjälpa felet eller att ge konsumenten ett prisavdrag motsvarande vad felet kostar att åtgärda på en annan verkstad. Du ska avhjälpa felet kostnadsfritt och inom rimlig tid. Som sista utväg kan konsumenten ha rätt att häva avtalet om felet fortfarande finns kvar efter två avhjälpningsförsök. Hävning kan också bli aktuellt om det finns starka skäl att anta att arbetet eller reparationen inte kan fullföljas. Har du påbörjat arbetet och konsumenten häver återstående del har du rätt till betalning för den del av arbetet som utförts.

Tilläggsarbete

Om det efter att en reparation har påbörjats finns behov av ett tilläggsarbete är du skyldig att informera konsumenten om detta och samråda med denne om det också ska åtgärdas. Skulle konsumenten inte gå att nå kan du utföra arbetet om prisökningen anses som obetydlig för konsumenten. Som tumregel ska priset inte överstiga 15 procent från det som avtalats för att anses som obetydligt. Du kan även ha rätt att utföra ett tilläggsarbete om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar att få tilläggsarbetet utfört.

Pris

Konsumenten ska betala det pris som är avtalat mellan er. Om priset inte är avtalat ska konsumenten betala vad som är rimligt i förhållande till arbetet. Har du lämnat ett ungefärligt pris får det slutliga priset inte överstiga det uppgivna med mer än 15 procent.

Avrådan

Du är skyldig att avråda konsumenten från att utföra ett arbete eller en reparation om det inte kan vara till rimlig nytta för konsumenten. Du är också skyldig att avråda om priset för arbetet kan bli betydligt högre än vad som var tänkt, exempelvis om arbetet kostar mer än fordonets värde.

Avbeställning

Konsumenten har rätt att avbeställa reparationen eller arbetet när som helst. Har arbetet inte påbörjats har verkstaden rätt till ersättning för de kostnader som uppkommit, till exempel returkostnad för reservdelar som inte kunnat användas. Om arbetet redan har påbörjats har du rätt till ersättning för det redan utförda arbetet och andra kostnader som kan ha uppkommit på grund av avbeställningen.

Konsumenten är sen med betalning

Är konsumenten sen med betalning har du rätt att ställa in arbetet till dess att betalning sker. Du kan vara skyldig att utföra visst arbete som inte kan skjutas upp utan att riskera att bilen skadas av det.

Godkänd Bilverkstad

Motorbranschens Riksförbund har tillsammans med Svenska Fordonsbranschen initierat kvalitetsstandarden och kvalitetsmärkningen ”Godkänd Bilverkstad” dit fordonsverkstäder kan ansluta sig. Verkstäderna ska, förutom att följa lagstiftningen, också åta sig att följa branschöverenskommelsen med Konsumentverket, Verkstadens reparationsvillkor (BÖ 2015:04). Godkänd Bilverkstad uppställer också krav på oberoende kvalitetskontroller. För att ansluta dig till Godkänd Bilverkstad, läs mer här på Godkänd Bilverkstads webbplats.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 18 september 2023