Marknadsföring av fordon

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Bilar

Miljöargument

Det kan vara svårt att beskriva och marknadsföra bilars miljöegenskaper på ett korrekt sätt. Det kan också vara svårt för konsumenterna att värdera de miljöargument som används i marknadsföringen och därför ställs det höga krav på dessa. Tänk på att enbart använda tydliga miljöpåståenden som du kan styrka. Är påståendet mer allmänt och vagt måste det i direkt anslutning till det även tydligt framgå vad påståendet innebär.

Vid marknadsföring av fordon, som typiskt sett är en miljöbelastande produkt, måste det i marknadsföringen tydligt klargöras att miljöpåståendet görs med en relativ innebörd.

Branschorganisationen Bil Sweden har sammanställt en vägledning som du kan använda som stöd när du vill använda miljöargument i marknadsföring av personbilar, lastbilar och bussar. Syftet med vägledningen är att underlätta användningen av begripliga, sanningsenliga och relevanta miljöuttalanden om bilar. Den är tänkt att fungera som ett komplement till andra frivilliga uppförandekoder och ersätter inte lagstiftning, förordningar och föreskrifter.

Bil Swedens vägledning för användning av miljöuttalanden

Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp i bilreklam

När du ska marknadsföra en ny personbil är du, i de flesta fall, skyldig att ange bilens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Du kan läsa om kravet i våra allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (KOVFS 2018:3).

WLTP

Från och med 2019 behöver du som säljer eller privatleasar ut nya personbilar till konsumenter använda WLTP-värden för att ange bilens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) är benämningen på den nya körcykeln som används inom bilbranschen. WLTP ersätter den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle).

Under 2019 ska även NEDC-värdet för koldioxidutsläpp anges eftersom fordonsskatten bestäms utifrån detta. Från och med 2020 anger du enbart WLTP-värden för både förbrukning och utsläpp. 

Från och med den 1 september 2018 beräknas nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp efter att bilen har testats enligt den nya körcykeln WLTP.  Eftersom WLTP-körcykeln är mer lik verklig användning ger den också värden som är mer rättvisande. Konsumenter ska med tillgång till informationen kunna jämföra olika modeller. 

Mer information om WLTP på Bilswedens webbplats

Bonus-malus

Den 1 juli 2018 infördes skattesystemet Bonus-malus. Förenklat innebär systemet att fordonsskatten höjs för bilar med högre koldioxidutsläpp och bonus ges för bilar med lägre utsläpp. Under 2018 och 2019 används NEDC-värden. Från och med 2020 kommer fordonsskatten att baseras på WLTP-värden. 

Mer information om Bonus-malus på Transportstyrelsens webbplats

Konsumentverkets allmänna råd om information om personbilars bränsleförbrukning

Konsumentverket har tagit fram nya allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, KOVFS 2018:3. De allmänna råden träder i kraft den 1 januari 2019. Då upphör den tidigare författningssamlingen, KOVFS 2010:3, att gälla.

Konsumentverkets allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (KOVFS 2018:3) 

Konsumentverkets förslag till reviderade allmänna råd om information till konsumenter om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp - remisspromemoria 2018

Terrängskörningslagen

När du marknadsför fordon är det viktigt att se till att fordonen inte är placerade i en miljö där fordon normalt inte får köras. Huvudregeln är att fordon inte får köras på andra ställen än på en väg eftersom det strider mot terrängskörningslagen.

Terrängkörningslagen (1975:1313) på riksdagens webbplats 

Övrig lagstiftning du behöver ha koll på när du ska marknadsföra bilar

Marknadsföringslagen (2008:486) på riksdagens webbplats

ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation

Nordiska konsumentombudsmännens vägledning kring användning av miljörelaterade påståenden i marknadsföring.

Vägledning från EU-kommissionen om tolkning av direktivet om otillbörliga affärsmetoder

Svensk Standard SS-EN ISO 14021/A1:2016

Senast granskad 23 maj 2024