Försäljning av fordon

Konsumentköplagen omfattar både nya och begagnade fordon. Lagen gäller oavsett vilken typ av fordon du som företagare säljer till en konsument. Konsumenten har alltid möjlighet att klaga på fel som uppstår inom tre år under förutsättning att felen fanns redan vid köpet. Detta gäller oavsett om du lämnat någon garanti eller ej.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Bilar

Sedan 1 maj 2022 har en ny konsumentköplag trätt i kraft vilket medför vissa ändringar för de köp som sker från och med detta datum. 

Subjektiva och objektiva fel

Ändringarna i den nya konsumentköplagen medför ingen skillnad i att felet måste vara ursprungligt för att du som säljare ska ansvara för felet. Att felet är ursprungligt innebär att felet ska ha funnits vid leverans, även om det visar sig senare. Normalt slitage, skador på grund av olyckor eller felaktigt användande av fordonet räknas inte som ursprungliga fel.

Genom ändringarna i nya konsumentköplagen gör lagstiftaren skillnad på så kallade subjektiva- och objektiva fel. Nedan informerar vi kortfattat om skillnaderna och vilka krav det ställer på dig som näringsidkare.

Subjektiva fel

Subjektiva fel kan enkelt beskrivas som avvikelser från vad du och konsumenten har avtalat, det vill säga de subjektiva krav som ni kommit överens om i avtalet. Exempel på subjektiva fel kan vara:

  • Att fordonet inte stämmer överens med den beskrivning som lämnats.
  • Att fordonet inte fungerar på det sätt som informerats om.
  • Att fordonet inte levereras med de tillbehör eller instruktioner som föreskrivs i avtalet.

För att det ska anses vara ett subjektivt fel, krävs det dessutom att felet är ursprungligt.

Objektiva fel

Utöver de subjektiva krav som ni uppställer i avtalet, ska varan även svara mot så kallade objektiva krav. Ett objektivt krav kan enkelt beskrivas som alla de krav som en konsument kan förväntas ha utöver vad som avtalats. För att fastställa om varan inte uppfyller ett objektivt krav, vilket skulle innebära ett objektivt fel, kan fordonet jämföras med ett fordon av liknande slag. Exempel på objektiva fel kan vara:

  • Att fordonet förbrukar mer olja än ett annat fordon av liknande slag.
  • Att fordonet inte levereras med de tillbehör som normalt ingår.
  • Att fordonet inte besitter de egenskaper som den fordonsmodellen vanligtvis besitter.

Även för de objektiva felen krävs det att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns vid leveransen.

En av de viktigaste ändringarna i den nya konsumentköplagen är de krav som ställs att konsumenten både har informerats om och separat godkänt varans objektiva avvikelser för att du som säljare inte ska hållas ansvarig.

Exempel: Fordonet som ska säljas förbrukar mer olja än ett annat fordon av liknande slag. Fordonet avviker därför från vad en konsument objektivt kan förvänta sig av fordonet. För att du som säljare inte ska hållas ansvarig för avvikelsen krävs det att konsumenten har informerats om den förhöjda förbrukningen, samt att konsumenten separat från underskriften i köpekontraktet har godkänt avvikelsen. Kan du som säljare inte bevisa att konsumenten separat har godkänt avvikelsen, anses det som ett fel enligt konsumentköplagen.

Att informera om bilens skick och eventuella avvikelser kan ske i en varudeklaration där konsumenten skriver på att denne blivit informerad och godkänt de avvikelser som specificerats. Att avvikelserna ska vara specificerade innebär att allmänna förbehåll såsom ”befintligt skick” inte kommer ha någon verkan enligt den nya lagen.

Kom ihåg att det är du som säljare som har bevisbördan för att konsumenten separat har godkänt avvikelserna.

Varudeklaration, VDN

Konsumentverket har ingått en branschöverenskommelse med Motorbranschens riksförbund, MRF. Den innebär att när du säljer en begagnad personbil till en konsument ska du lämna en varudeklaration. Uppgifterna i varudeklarationen ska ange bilens skick vid säljtillfället, utifrån bilens ålder och körsträcka och ska grunda sig på en fackmässig undersökning av bilen. I varudeklarationen kan konsumenten separat godkänna de avvikelser som fordonet eventuellt har för att du som säljare inte ska hållas ansvarig för de fel eller skador som du informerat konsumenten om.

Glöm inte att lämna en undertecknad kopia av varudeklarationen till konsumenten.

En dialog mellan dig som bilhandlare och konsumenten om bilens skick minskar risken för missförstånd. Det kan också minska mängden klagomål och reklamationer på bilköp.

Här hittar du varudeklaration för begagnad personbil

Bilens livslängd

En begagnad bil kan ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel som går att reklamera enligt konsumentköplagen. Detta med hänsyn tagen till bilens pris, ålder och körsträcka.

Den genomsnittliga livslängden för en bil är 15-20 år, beroende på modell och körsträcka. En genomsnittlig årlig körsträcka är cirka 1250 mil per år, vilket innebär att en bil som gått 20 000-25 000 mil ofta börjar närma sig slutet av sin livscykel. Detta kan vara bra att informera konsumenten om.

Fel som visar sig de två första åren

En annan stor ändring i den nya konsumentköplagen som trädde i kraft 1 maj 2022 är att den så kallade ”sexmånadersregeln” som innebär att fel som konsumenten klagar på under det första halvåret ska antas ha funnits vid köpet, utökas till en tvåårsperiod. Detta innebär att fel som uppstår inom de första två åren från leveransen ska anses ha funnits vid leveransen om du som säljare inte kan bevisa motsatsen eller om detta är oförenligt med varan eller felets art. Det innebär att både typen av vara och typ av fel har betydelse för om felet anses vara ett så kallat ursprungligt fel eller inte.

Fel som visar sig efter två år

Om ett fel visar sig i fordonet efter två år är det upp till konsumenten att bevisa att felet fanns vid köpet. Det kan exempelvis göras med ett utlåtande från en verkstad. Bevisbördan ligger på konsumenten fram tills att reklamationsfristen löper ut, det vill säga tre år efter att konsumenten tog emot fordonet. Enligt den nya konsumentköplagen införs även en preskriptionsfrist som innebär att konsumenten kan klaga på fel i ytterligare två månader från att reklamationsfristen har löpt ut. Konsumentens möjlighet att klaga på fel preskriberas därför efter tre år och två månader. Felet måste däremot som tidigare ha uppstått inom tre år från leverans.

Här kan du läsa mer om ditt ansvar vid fel på fordon som konsumenten köpt

Senast granskad 23 maj 2024