Försäkringar

Konsumentverket har tillsynsansvar för att konsumenter får rätt information innan de köper försäkringsprodukter. Vi utövar även tillsyn över marknadsföring av försäkringar samt avtalsvillkor för dem.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Försäkring

Konsumentverket och Finansinspektionen har ett delat tillsynsansvar över försäkringsdistributörer, som till exempel försäkringsbolag och försäkringsförmedlare, som verkar i Sverige. Konsumentverkets tillsyn är marknadsrättslig. Tillsynen baseras på 

  • marknadsföringslagen (2008:486), MFL och
  • lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, AVLK.

Konsumentverket har även tillsyn över informationsbestämmelser i andra lagar kopplade till marknadsföringslagen, som till exempel

  • försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL,
  • lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, LFD och
  • prisinformationslagen (2004:347), PIL.

Försäkringsavtalslagen på riksdagens webbplats
Lagen om försäkringsdistribution på riksdagens webbplats
Prisinformationslagen på riksdagens webbplats

Mer om informationskrav för försäkringsdistributörer

Om Finansinspektionens tillsyn på försäkringsområdet på Finansinspektionens webbplats 

Löpande och tematisk tillsyn av försäkringar

Konsumentverkets tillsyn på försäkringsområdet sker antingen genom löpande eller tematisk tillsyn.

Löpande tillsynsärenden kan inledas utifrån anmälningar från konsumenter eller på Konsumentverkets eget initiativ. Vid löpande tillsyn skickas tillsynsbrev till det berörda företaget som ges möjlighet att yttra sig över de brister som påtalas och redogöra för vilka åtgärder det avser att vidta. I de flesta fall leder tillsynen till frivilliga rättelser.

Tematisk tillsyn innebär att Konsumentverket sammanhållet granskar en viss försäkringstyp eller frågeställning. Underlag som till exempel marknadsföring som använts under en viss tidsperiod, begärs in för granskning från flera försäkringsdistributörer samtidigt. Resultatet från granskningen sammanställs i en promemoria (PM) som är offentlig. I de fall brister har uppmärksammats inleds löpande tillsynsärenden.

Nedan återfinns promemorior och rapporter kopplade till Konsumentverkets tematiska granskningar av avtalsvillkor och marknadsföring inom några försäkringsområden.

Särskilda frågor gällande gruppförsäkringar

En gruppförsäkring gäller under förutsättning att den försäkrade, eller någon annan med särskild anknytning till denne, tillhör en bestämd grupp personer som genom en företrädare slutit gruppavtal med ett försäkringsbolag. De flesta avtal är bindande endast om konsumenten accepterat avtalet genom att tacka ja, men en gruppförsäkring kan konsumenten istället bli bunden till genom passivitet, så kallad reservationsanslutning. Detta gäller enligt 17 kap. 3 § och 19 kap. 3 § försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL.

Konsumentverket har uppmärksammat problem för konsumenter i de fall då gruppförsäkringar har konstruerats och använts av kommersiella aktörer och det saknas en intressegemenskap mellan gruppföreträdaren och gruppen.

Försäkringsavtalslagens regler om gruppförsäkringar används i dessa fall på ett sätt som Konsumentverket inte anser överensstämmer med lagstiftarens intentioner och detta medför att konsumenter kan anslutas till olika försäkringar som de varken har efterfrågat eller tackat ja till.

Konsumentverkets skrivelse om konsumentproblem till regeringen, vid vissa gruppförsäkringar  2017

Konsumentverkets och Finansinspektionens skrivelse till regeringen 2012

Senast granskad 23 maj 2024