Avtalsvillkor och marknadsföring av försäkringar

Här finner du en översiktlig beskrivning av innehållet i två centrala lagar under Konsumentverkets tillsyn; avtalsvillkorslagen och marknadsföringslagen och hur dessa förhåller sig till produkter som säljs inom området försäkringar.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Försäkring

Oskäliga avtalsvillkor för försäkringar

Lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, AVLK är en i huvudsak marknadsrättslig lag som är tillämplig på avtalsvillkor som vänder sig till konsumenter och som inte har varit föremål för individuell förhandling. Försäkringsvillkor är ett exempel på sådana avtalsvillkor.

Villkor som är att anse som oskäliga, 3 § avtalsvillkorslagen, kan förbjudas. Ett villkor anses vara oskäligt om villkoret

  • strider mot tvingande lagstiftning,
  • med avvikande från dispositiv rätt fördelar rättigheter och skyldigheter på ett obalanserat sätt eller
  • är utformat på ett otydligt eller vilseledande sätt.

Sanktioner för avtalsvillkor som strider mot lagen

Förbud att använda oskäliga avtalsvillkor i framtiden kan förenas med vite eller i allvarligare fall kan Patent- och marknadsdomstolen (PMD) besluta att försäkringsgivaren ska betala en sanktionsavgift. I de fall avtalsvillkoren anses oskäliga kan PMD enligt 3 § avtalsvillkorslagen förbjuda försäkringsgivaren att i framtiden använda samma eller väsentligen samma villkor.

Förbud som inte anses vara av större vikt får enligt 7 § avtalsvillkorslagen prövas av Konsumentombudsmannen (KO). KO kan i dessa fall utfärda förelägganden och besluta att de ska gälla omedelbart.

Här kan du läsa mer om lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden

Otillbörlig marknadsföring av försäkringar

Information som lämnas i avsättningsfrämjande syfte är rättsligt att klassificera som marknadsföring, 3 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL.

All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring. Det ska också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen, 9 § MFL.

Marknadsföringslagen är teknikneutral och ska därför tillämpas på marknadsföring i såväl tryckt form som på webbplatser, i sociala medier och i radio och TV.

Övergripande krav som ställs på marknadsföring är att den ska

  • stämma överens med god marknadsföringssed (5 §),
  • inte vara aggressiv (7 §),
  • inte vara vilseledande (8–17 §§).

Marknadsföring ska enligt fast praxis bedömas utifrån vilket intryck den ger en genomsnittlig konsument vid en flyktig läsning. Därmed ställs krav på tydlighet i marknadsföringen, till exempel ska ett erbjudande om försäkring inte vara utformat på ett sånt sätt att det kan misstas för att vara en faktura.

Marknadsföringen får inte utelämna väsentlig information

Aktiva påståenden i marknadsföring kan göra den vilseledande, men marknadsföring kan också vara vilseledande genom att väsentlig information saknas. Med vilseledande utelämnande avses även fall då information finns men att den har lämnats på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt, enligt 10 § 3 st. marknadsföringslagen.  

Läs mer om informationskrav för försäkringsdistributörer här

Svarta listan med förbjudna marknadsföringsmetoder

I anslutning till marknadsföringslagen finns även bilaga I till direktiv 2005/29/EG som anger affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga, den så kallade svarta listan. Listan gäller enligt 4 § marknadsföringslagen som lag i Sverige.

Svarta listan med förbjudna marknadsföringsmetoder på riksdagens webbplats

Transaktionstestet

För att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed, är aggressiv eller vilseledande ska anses vara otillbörlig krävs enligt 6 §, 7 § 3 st. och 8 § 1 st. marknadsföringslagen att den i märkbar mån har påverkat, eller i vart fall sannolikt påverkat, konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Med affärsbeslut, 3 § marknadsföringslagen, avses inte bara beslutet att köpa eller avstå ifrån att köpa försäkringen, utan en lång rad andra handlingar som marknadsföringen har gett upphov till.

Sanktioner för marknadsföring som strider mot lagen

En försäkringsdistributör, till exempel ett försäkringsbolag eller en försäkringsförmedlare vars marknadsföring är otillbörlig kan förbjudas av Patent- och marknadsdomstolen (PMD) att fortsätta med marknadsföringen enligt 23 § marknadsföringslagen.

I allvarligare fall kan PMD besluta att en försäkringsdistributör som har använt otillbörlig marknadsföring ska betala en marknadsstörningsavgift. Avgiften ska vara avskräckande, effektiv och proportionerlig och får för marknadsföring som har förekommit från och med den 1 september 2022 uppgå till lägst 10 000 kr. och högst 4% av näringsidkarens årsomsättning under föregående år.

Om försäkringsdistributören låter bli att lämna väsentlig information kan denne åläggas att lämna sådan information enligt 24 § marknadsföringslagen. Förbud eller åläggande ska förenas med vite enligt 26 § marknadsföringslagen, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Konsumentombudsmannen (KO) får även, enligt 28 § marknadsföringslagen, i fall som inte är av större vikt meddela förbudsföreläggande eller informationsföreläggande, förena dem med vite och bestämma att de ska gälla omedelbart.

Mer om regler för marknadsföring

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 23 maj 2024