Marknadsföring av försäkringar

När du marknadsför försäkringar måste du lämna förköpsinformation. Saknas förköpsinformationen, eller om den inte är korrekt, är marknadsföringen vilseledande och strider mot marknadsföringslagen.

Marknadsföring av försäkringar behöver, precis som annan marknadsföring, vara vederhäftig, det vill säga sann. Bevisbördan för att marknadsföringen är korrekt åligger försäkringsbolaget. Marknadsföring ska bedömas utifrån hur den uppfattas av en genomsnittlig konsument vid en hastig kontakt med marknadsföringen. I försäkringsmarknadsföring är det särskilt viktigt att de risker som konsumenten utsätter sig själv eller sin familj för om försäkringen inte köps inte beskrivs på ett överdrivet sätt. Det är också viktigt att det skydd som försäkringen erbjuder beskrivs på ett rättvisande och balanserat sätt.  

Kravet på för- och efterköpsinformation finns i försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104):

  • För individuella sak- och personförsäkringar hittar du kraven i lagens 2 kap. paragraferna 1–9 och 10 kap. paragraferna 1–12.
  • För sak- och persongruppförsäkringar hittar du kraven i lagens 17 kap. och 19 kap.

Försäkringsavtalslagen på riksdagens webbplats

Rekommendation om förköpsinformation som är god marknadsföringssed

Branschorganisationen Svensk Försäkring har tagit fram en rekommendation efter samråd med Konsumentverket. Rekommendationen ska hjälpa företag att förstå vilken förköpsinformation som försäkringsavtalslagen kräver av försäkringsbolag när de marknadsför produkter till konsumenter. Rekommendationen gäller även för försäkringsförmedlares förköpsinformation.

Rekommendation om förköpsinformation på Svensk Försäkrings webbplats

Du ansvar för att förköpsinformationen är korrekt

Det är viktigt att företag som anlitas för att marknadsföra ditt företags försäkringar känner till överenskommelsen. Men det är alltid du och ditt försäkringsföretag som har ansvaret för att förköpsinformationen finns med och att den är korrekt.

Så här ska du utforma din förköpsinformation:

  • Den ska vara tydlig och skriven på svenska
  • Informationen ska underlätta för konsumenten att bedöma sitt försäkringsbehov
  • Den ska återge det huvudsakliga innehållet i villkoren, så att konsumenten kan bedöma kostnaden och omfattningen.
  • Det ska tydligt framgå vilka viktiga begränsningar av försäkringsskyddet som finns.
  • Informationen ska lämnas i en handling eller i annan läsbar och varaktig form, som är tillgänglig för konsumenten.
  • Förköpsinformationen ska vara lätt att hitta för konsumenten, vara rubricerat förköpsinformation och det ska framgå att det är information som försäkringsbolaget är skyldigt att lämna enligt lag.
  • En uppmaning ska finnas till konsumenten att fråga om ett skydd som är viktigt för denne omfattas av försäkringen eller inte.

Dokument som hjälper dig att marknadsföra försäkringar

Rapport 2010:16 om marknadsföring och avtalsvillkor för vissa försäkringar riktade till konsumenter

Rapport 2012:2 om marknadsföring och försäkringsvillkor för katt-, hund- och hästförsäkringar

Dolda fel försäkringar – en granskning (PM)

Reseförsäkringar– en granskning (PM)

Inkomstförsäkringar – en granskning (PM)

Betalskyddsförsäkringar – en granskning (PM)

Senast granskad 1 september 2017