Informationskrav för försäkringar

Konsumentverket har tillsyn över den information som försäkringsdistributörer, såsom försäkringsbolag och försäkringsförmedlare, ger till konsumenter under förutsättning att informationen är kopplad till marknadsföringslagen.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Försäkring

Ett försäkringsbolag ska lämna för- och efterköpsinformation enligt 2 kap., 10 kap., 17 kap. och 19 kap. försäkringsavtalslagen (2005:104), FAL.

Försäkringsavtalslagen på riksdagens webbplats

Svensk Försäkring har tagit fram en rekommendation om förköpsinformation.

Svensk Försäkrings rekommendationer om information till kunder

Branschorganisationen för försäkringsförmedlare, Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM), har en vägledning om information från förmedlare till konsument.

Vägledningar på SFM:s webbplats

När försäkringen säljs på distans

I 3 kap. lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, DAL finns information som ska lämnas när konsumenter erbjuds en försäkring på distans eller utanför en affärslokal. Information ska bland annat lämnas om konsumenters ångerrätt.

Läs mer om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 

Försäkringsdistributörer, som försäkringsbolag och försäkringsförmedlare, ska lämna information enligt 5 kap. och 6 kap. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, LFD .

Lagen om försäkringsdistribution på riksdagens webbplats

Finansinspektionen har föreskrifter gällande informationskrav om försäkringsdistribution på sin webbplats 

Gällande skadeförsäkringar och sjuk- och olycksfallsförsäkringar ska ett standardiserat produktfaktablad (så kallad IPID) lämnas enligt 5 kap. 13 § lagen om försäkringsdistribution.

Produktfaktabladet på eurlex.europa.eu 

Konsumentverkets tematiska granskningar av försäkringsdistributörers informationsgivning

Konsumentverket har tematiskt granskat vilken information som försäkringsförmedlare lämnar till konsumenter. Resultaten finns sammanställda i nedanstående PM.

Information om priser på försäkringar

Priset för en försäkring är en av de viktigaste faktorerna för en konsument som står inför att teckna en försäkring. Prisinformationslagen (2004:347), PIL har som syfte att främja god prisinformation till konsumenter. I lagen anges att prisinformationen ska vara korrekt och tydlig.

Försäkringsavtalslagen och lagen om försäkringsdistribution innehåller också bestämmelser om hur priser ska redovisas. Det gör även Svensk Försäkrings rekommendation om förköpsinformation som anger att det ska finnas uppgifter om i vilka avseenden konsumenten själv kan påverka premien, till exempel genom att välja självrisknivå.

Konsumentverkets vägledning om prisinformation 2023

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 23 maj 2024