Fiber

En fiberanslutning innebär en stor investering både för den enskilde och för företaget som ska leverera tjänsten. Både konsumenten och företaget har rättigheter och skyldigheter och det är viktigt att avtalet ger en rimlig balans mellan parternas intressen.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Fiberanslutning

För att minska risken för att tvister uppstår är det viktigt att du som företagare ger tydlig och korrekt information till konsumenten. Att dessutom ge information tidigt i processen kan många gånger förebygga framtida missförstånd och tvister.

Konsumentverket har gett ut en vägledning om fiber. Vägledningen tar upp några särskilda punkter där problem har visat sig kunna uppstå men ger inte en fullständig bild över samtliga krav som lagstiftningen sätter upp. Tänk på att information, marknadsföring och villkor inte får vara i strid med de konsumentskyddande reglerna i exempelvis konsumenttjänstlagen, marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen.

Information inför ett avtal

Om du vill undersöka intresset för fiberutbyggnad i ett visst område utan att ingå bindande avtal måste du vara tydlig med konsumenten att det ni talar om i det här första läget är en intresseanmälan. Tänk på att en intresseanmälan inte automatiskt kan övergå i ett bindande avtal.

Ett bindande avtal

För att det ska kunna bli ett bindande avtal krävs att både du och konsumenten är medvetna om att ni ingår ett avtal och vad det avtalet innehåller. Det ska vara tydligt vilka rättigheter och skyldigheter avtalet för med sig.

Här måste du vara noga med information till konsumenten så denne kan bedöma ditt erbjudande och förstår konsekvenserna. Det finns några saker som är extra viktiga att få med: pris, leveransdatum och eventuella förbehåll. Ett förbehåll kan vara att området måste nå en viss anslutningsgrad för att fiberleveransen ska bli av. Det är mycket viktigt att du tydligt informerar konsumenterna om eventuella begränsningar och under vilka förutsättningar projektet blir av eller inte blir av. Det är även av väsentlig betydelse att du först är säker på att du har samtliga tillstånd på plats med markägare eller annan nätinnehavare innan du ingår avtal med konsumenten för att säkerställa att du kan leverera fiber inom den utlovande leveranstiden.

Pris

Du ska alltid ange pris inklusive moms när du tillhandahåller produkter till konsumenter. Det är huvudregeln. När det gäller fiberanslutning kan det vara svårt att ange ett exakt pris. I sådana fall får du ange ett ungefärligt pris i din information till konsumenten. Det slutliga priset får då inte överstiga det ungefärliga priset med mer än 15 procent. Det här gäller om du och konsumenten inte särskilt kommit överens om någon annan gräns för ungefärligt pris eller att du har rätt till pristillägg enligt lag. Tillkommer det tilläggsprodukter utöver det ursprungliga avtalet ska du och konsumenten ingå särskilda avtal för detta.

Leveranstid

Du ska informera konsumenten om när fiberanslutningen kommer att levereras. Om det är möjligt ska du ange datumet för leveransen. Om det inte går kan tiden vara ungefärlig eller anges som ett intervall med ett senast datum. Leveranstidpunkten bör dock infalla senast 24 månader från att du och konsumenten ingått avtalet. Konsumenten är skyldig att fullgöra sina åtaganden enligt villkoren för avtalet. Åtagandet gäller under leveranstiden, alltså tiden fram till den utlovade leveranstidpunkten.

Du bör fortlöpande hålla konsumenten uppdaterad om förändringar gällande leveranstidpunkt och annan väsentlig information.

Undvik ordet ”bindningstid” vilket de flesta förknippar med abonnemang snarare än leveranstid.

Vägledning om fiber

PDF 258 KB. Öppnas i nytt fönster.

Vägledningen ger Konsumentverkets syn på vissa aspekter som rör anslutning av fiber till konsumenters hus. Vägledningen riktar sig främst till företag, näringsidkare, men kan också ge konsumenter vägledning.

Besked om leverans

Om det finns ett förbehåll i avtalet om exempelvis täckningsgrad bör du ge besked så snart som möjligt om fiberanslutningen kommer att genomföras eller inte. Det får dröja som längst sex månader från att du och konsumenten ingått avtal. Tiden för att lämna besked kan i undantagsfall förlängas till som längst nio månader. Ett sådant undantagsfall kan till exempel vara förseningar i samband med ledningsrättsförrättning.

Information

Informationen bör lämnas skriftligen till konsumenten, exempelvis via brev eller e-post. När det står klart att en fiberanslutning ska bli av ska du lämna en beskrivning av de moment som ska genomföras och, när det är möjligt, tidpunkter för dessa. Du bör också bekräfta leveranstidpunkt samt pris för anslutningen. Om det inte är möjligt att ange exakt leveranstidpunkt kan den anges som ungefärlig eller som ett intervall med ett senast datum.

Om du inte lämnar besked om anslutningen kommer att genomföras eller inte, och inte heller kan bekräfta leveranstidpunkt, bör konsumenten kunna säga upp avtalet utan kostnad eller andra förpliktelser.

Dröjsmål

Om du inte levererar fiber inom den utlovande leveranstiden så har konsumenten rätt att hålla inne betalningen och kräva att du levererar tjänsten. Om dröjsmålet är väsentligt har konsumenten även rätt att häva avtalet och få ersättning för eventuell ekonomisk skada, exempelvis den extra kostnad som drabbar konsumenten om avtal måste ingås med en annan leverantör till högre pris.

Avbeställning

Konsumenten har alltid rätt att avbeställa en tjänst innan den har slutförts, men ska då ersätta dina kostnader. Konsumenten har alltid rätt att avbeställa tjänsten om du är i dröjsmål, oavsett om det är något fel i tjänsten eller inte. 

Om konsumenten utnyttjar den rättigheten har du rätt till ersättning för bland annat redan utfört arbete. Till redan utfört arbete räknas även projekterings-, planerings- och annat förberedelsearbete. Tänk på att det är du som måste bevisa vilken förlust du har lidit genom att tjänsten avbeställts.

Huvudregeln vid avbeställning är att konsumenten ska betala de faktiska kostnaderna för det enskilda fallet. Det ligger dock i både ditt och konsumentens intresse att redan från början veta vad konsumenten ska betala vid en avbeställning. Därför får du ange en förutbestämd avbeställningsavgift, så kallat schablonbelopp, i avtalsvillkoren. För att avtalsvillkoret ska vara giltigt måste dock ersättningen vara skälig. Vad som anses skäligt i ersättning kan variera utifrån hur stor del av tjänsten som är utförd. Därför kan det vara lämpligt att ha med olika ersättningsnivåer i avtalet.

Fick du svar på din fråga?

Vi vill alltid bli bättre!

Berätta hur du upplevde sidan och vad du letade efter. Var något extra bra eller borde vi förbättra något?

OBS! Skicka inte några personuppgifter.

  1. Vi raderar alla svar som innehåller personuppgifter.
  2. Allt du skickar till oss blir en offentlig handling.
  3. Vi svarar inte på frågor eller tar emot anmälningar här.
Senast granskad 18 april 2023