Förhandsinformation vid kreditgivning

Enligt konsumentkreditlagen ska konsumenten i god tid före kreditavtalets ingående få ta del av förhandsinformation avseende kreditavtalet.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Konsumentkreditlagen

Informationen ska lämnas i formuläret Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation, den så kallade SEKKI-blanketten.

Ladda ner SEKKI-blankett

Informationen i blanketten är bland annat till för att konsumenten ska kunna jämföra olika erbjudanden och kunna fatta ett välgrundat beslut om ett kreditavtal ska ingås eller inte. Blanketten ska tillhandahållas konsumenten i en hållbar och varaktig form, alltså på papper eller genom en PDF-fil som kan skrivas ut. Samma typ av blankett ska enligt huvudregeln användas för alla typer av kreditavtal.

Av blanketten framgår att viss information är obligatorisk att fylla i och annan information kan ifyllas när det är tillämpligt, vilket i blanketten markeras med texten "i tillämpliga fall". Dessa rader behöver endast fyllas i om informationen är relevant för den specifika krediten. I den här blanketten finns det ingen möjlighet att ta bort de rader som inte behöver fyllas i, utan man får i så fall välja att lämna raden blank eller skriva "ej tillämpbart".

Texten inom hakparentes i blankettens högerspalt är avsedd som hjälptext för kreditgivaren vid ifyllandet och ska bytas ut mot kreditgivarens motsvarande uppgifter. (*) innebär att informationen är frivillig att fylla i för kreditgivaren.

Om kreditgivaren vill lämna mer information om krediten utöver den som ges i blanketten, ska denna information ges till konsumenten i ett separat dokument som kan bifogas blanketten. För konsumenterna är det viktigt att den information som lämnas i blanketten är tydlig och lätt att förstå.

Kreditgivaren ska enligt god kreditgivningssed ge de förklaringar till konsumenten som hen behöver avseende krediten för att kunna ta ställning till om kreditavtalet passar konsumentens behov och ekonomiska situation. Till exempel kan kreditgivaren förklara informationen utifrån förhandsinformationen i SEKKI-blanketten.

Senast granskad 23 maj 2024