Kreditprövning

En företagare ska göra en kreditprövning innan en kredit beviljas.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Konsumentkreditlagen

Sedan den 1 september 2018 ställs det krav på kreditprövning även för räntefria krediter som ska betalas tillbaka inom tre månader och som bara är förknippade med en obetydlig avgift. Om en sådan kredit avser ett kreditköp, så är krediten fortfarande undantagen från kreditprövning.

Se 4 § konsumentkreditlag (2010:1846) på riksdagens webbplats

En konsument får endast beviljas en kredit om denne har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande enligt kreditavtalet. En kreditprövning ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomi. Flera uppgiftskällor bör användas och företaget bör särskilt kontrollera uppgifter lämnade av konsumenten enligt Konsumentverket.

Det är konsumentens ekonomiska förutsättningar som bör ligga till grund för en beräkning för att pröva om betalningsutrymme finns för kreditavtalet. Konsumentens ekonomiska förutsättningar kan generellt bedömas utifrån konsumentens;

  • inkomster,
  • utgifter och
  • skuldförhållanden.

Därutöver kan även konsumentens tillgångar i vissa fall beaktas.

I Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2020:1) finns ytterligare vägledning gällande kreditprövning. När det gäller kreditprövning för bolag som står under Finansinspektionens tillsyn så finns vägledning att hämta i Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2021:29)

Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter

Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Tillsyn över kreditprövningar

Både Finansinspektionen och Konsumentverket har ansvar för tillsyn. Finansinspektionen har det huvudsakliga tillsynsansvaret över bristande kreditprövningar enligt konsumentkreditlagen. Konsumentverkets tillsyn omfattar de företag vars verksamhet inte kräver tillstånd hos Finansinspektionen. Kreditprövningskravet gäller dock oavsett vilken myndighet som har tillsynsansvaret.

Om en företagare, som står under Konsumentverkets tillsyn, inte följer kreditprövningskravet kan vi varna företaget. Denna varning ska generellt förenas med en sanktionsavgift som kan bestämmas till lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor. Vid särskilt allvarliga överträdelser, eller om företaget i fråga redan tidigare har varnats, kan Konsumentverket förelägga företaget att upphöra med att lämna krediter. (55, 57-58 §§ konsumentkreditlagen).

Konsumentverkets varningsbeslut

Senast granskad 23 maj 2024