Kreditprövning

En företagare ska göra en kreditprövning innan en kredit beviljas.

Vissa krediter är undantagna detta krav, till exempel så kallade fakturakrediter som ska betalas inom 3 månader och som är förknippade med enbart en obetydlig avgift.

Se 4 § konsumentkreditlag (2010:1846) på riksdagens webbplats

En konsument får endast beviljas en kredit om denne har ekonomiska förutsättningar att fullgöra sitt åtagande enligt kreditavtalet. En kreditprövning ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomi. Flera uppgiftskällor bör användas och särskilt bör näringsidkaren kontrollera uppgifter lämnade av konsumenten.

Det är konsumentens ekonomiska förutsättningar som bör ligga till grund för en beräkning för att pröva om betalningsutrymme finns för kreditavtalet. Konsumentens ekonomiska förutsättningar kan generellt bedömas utifrån konsumentens;

  • inkomster,
  • utgifter och
  • skuldförhållanden.

Därutöver kan även konsumentens tillgångar i vissa fall beaktas.

Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1)

Tillsynsansvaret över konsumentkreditlagen

Vi har tillsynsansvaret över att konsumentkreditlagen följs, däribland kreditprövningskravet. Däremot undantas bland annat bolag som står under Finansinspektionens tillsyn från verkets tillsyn. Detta undantag gäller däremot inte sådan verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Kreditprövningskravet gäller dock oavsett vilken myndighet som har tillsynsansvaret.

Om en företagare, som står under vår tillsyn, inte följer kreditprövningskravet kan Konsumentverket varna näringsidkaren. Denna varning ska generellt förenas med en sanktionsavgift som kan bestämmas till lägst femtusen kronor och högst tio miljoner kronor. Vid särskilt allvarliga överträdelser eller om näringsidkaren i fråga redan tidigare har varnats kan Konsumentverket förelägga näringsidkaren att upphöra med att lämna krediter. (49, 51-53 §§ konsumentkreditlagen)

Konsumentverkets varningsbeslut

Senast granskad 14 november 2016

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

hallåkonsument.se