Marknadsföring av kredit

Marknadsföring av kredit ska vara måttfull. Marknadsföringen får inte heller vara påträngande. Krediten får inte framställas som en bekymmersfri lösning på ekonomiska problem eller missleda konsumenten i fråga om konsekvenserna av kreditavtalet. Detta följs av måttfullhetskravet.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter regler som gäller krediter, hittar du information på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Konsumentkreditlagen på hallakonsument.se

En kredit får inte framställas som enkel och konsekvensfri. Krediten får heller inte framställas som en lättsam lösning som bör användas när inte pengarna räcker till. Krediten får dessutom inte framställas så att den ger sken av att inte medföra några större konsekvenser för privatekonomin.

Se Marknadsdomstolens avgörande mot Bynk AB

Det är heller till exempel inte tillåtet att i marknadsföring särskilt framhålla möjligheten att få en snabb kredit. Marknadsföringen ska vara saklig och balanserad.

Se Marknadsdomstolens avgörande mot Northmill AB

I Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2020:1) ges ytterligare några mer specifika företeelser som inte kan anses överensstämma med måttfullhetskravet och god kreditgivningssed. 

Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter

Informera om den effektiva räntan

Effektiv ränta ska alltid lämnas i marknadsföring av kredit enligt 7 § 1 st konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL. Informationen ska lämnas klart och tydligt. Det innebär bland annat att information om den effektiva räntan inte får vara i mindre textformat än övrig information i marknadsföringen. Den effektiva räntan ska anges i marknadsföringen på ett minst lika framträdande sätt som andra förekommande räntesatser. Det är generellt inte heller tillåtet att bara hänvisa eller länka till någon annan plats där konsumenten kan ta del av informationen.

Dom 2009:29 "Expert" på domstol.se

Dom 2010:31 "Tanglin" på domstol.se

Informationen om den effektiva räntan ska visas genom ett representativt exempel. Med ett representativt exempel avses den vanligaste förekommande kreditsituationen som du kan förutse. Informationen ska du lämna på ett klart, kortfattat och framträdande sätt.

Till exempel:

Ett lån på 10 000 kronor till 19 procents bunden ränta med en återbetalningstid på 24 månader, med 24 avbetalningar om 523 kronor och 300 kronor i uppläggningsavgift samt 19 kronor i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 29,46 procent. Totalt att återbetala blir 12 854 kronor.

Om du utelämnar information om den effektiva räntan eller om den lämnas på ett oklart eller otydligt sätt kan Konsumentombudsmannen (KO) agera med marknadsföringslagens (2008:486) sanktionskatalog. Detta följer av 11 § konsumentkreditlagen. Det innebär i korthet att ansvarigt företag kan åläggas vid vite att lämna informationen i marknadsföringen.

I vissa fall kan den effektiva räntan utelämnas. Är marknadsföringen av profilskapande karaktär – till exempel enbart ett meddelande att krediter erbjuds – krävs inte information om den effektiva räntan.

Marknadsföring med annan sifferuppgift eller räntesats än den effektiva räntan

Av 7 § 2 st. konsumentkreditlagen följer vidare att om marknadsföringen innehåller någon annan sifferuppgift eller räntesats än den effektiva räntan ska marknadsföringen även innehålla information om:

  • kreditränta samt om den är obunden eller rörlig,
  • avgifter och andra kostnader,
  • kreditbeloppet,
  • avtalets löptid,
  • det sammanlagda beloppet som ska betalas,
  • antalet avbetalningar och storleken på dessa,
  • kontantpriset och den kontantinsats som krävs för det fall det rör sig om ett kreditköp.

Utelämnas denna information kan KO agera med marknadsföringslagens sanktionskatalog.

Senast granskad 8 april 2022