Marknadsföring av kredit

Marknadsföring av kredit ska vara måttfull och återhållsam. Krediten får inte framställas som en helt bekymmersfri lösning på ekonomiska problem eller missleda konsumenten i fråga om konsekvenserna av kreditavtalet. Detta följer av god kreditgivningssed.

Det är till exempel inte tillåtet att i marknadsföring särskilt framhålla möjligheten att få en snabb kredit.

Se Marknadsdomstolens avgörande mot Northmill AB

I avsnitt 2.2.2 i Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2011:1) ges ytterligare några mer specifika företeelser som inte kan anses överensstämma med god kreditgivningssed.

Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter

Informera om den effektiva räntan

Effektiv ränta ska alltid lämnas i marknadsföring av kredit enligt 7 § 1 st konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL. Informationen ska lämnas klart och tydligt. Det innebär bland annat att information om den effektiva ränta inte får vara i mindre textformat än övrig information i marknadsföringen. Det är generellt inte heller tillåtet att hänvisa eller länka till någon annan plats där konsumenten kan ta del av informationen

Dom 2009:29 "Expert" på domstol.se

Dom 2010:31 "Tanglin" på domstol.se

Informationen om den effektiva räntan ska visas genom ett representativt exempel. Med ett representativt exempel avses den vanligaste förekommande kreditsituationen som du kan förutse. Informationen ska du lämna på ett klart, kortfattat och framträdande sätt.

Till exempel:

Ett lån på 2000 kr till 0 % nominell ränta med en återbetalningstid på 12 månader och 395 kr i uppläggningsavgift samt 29 kr i aviavgift ger en effektiv ränta på totalt 111,20 %.

Om information om den effektiva räntan utelämnas eller lämnas på ett oklart eller otydligt sätt kan Konsumentombudsmannen (KO) agera med marknadsföringslagens (2008:486) sanktionskatalog. Detta följer av 11 § konsumentkreditlagen. Det innebär i korthet att ansvarigt bolag kan åläggas vid vite att lämna informationen i marknadsföringen.

I vissa fall kan den effektiva räntan utelämnas. Är marknadsföringen av profilskapande karaktär – till exempel enbart ett meddelande att krediter tillhandahålls – krävs inte information om den effektiva räntan

Se KOVFS 2011:1 p. 2.2.1

Marknadsföring med annan sifferuppgift eller räntesats än den effektiva räntan

Av 7 § 2 st. konsumentkreditlagen följer vidare att om marknadsföringen innehåller någon annan sifferuppgift eller räntesats än den effektiva räntan ska marknadsföringen även innehålla information om :

  • kreditränta,
  • avgifter och andra kostnader,
  • kreditbeloppet,
  • avtalets löptid,
  • det sammanlagda beloppet som ska betalas,
  • storleken på avbetalningarna,
  • kontantpriset och den kontantinsats som krävs för det fall det rör sig om ett kreditköp.

Utelämnas denna information kan KO agera med marknadsföringslagens sanktionskatalog.

Senast granskad 14 november 2016

Inte för dig?

I vår upplysningstjänst Hallå konsument hittar du information, guider och kontaktvägar.

hallåkonsument.se