Högkostnadskrediter

Den 1 september 2018 infördes ett antal nya bestämmelser i konsumentkreditlagen. Syftet med bestämmelserna är att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för snabblån.

Är du konsument?

Den här sidan är riktad till företagare. Du hittar information till konsumenter på Konsumentverkets webbplats hallåkonsument.se: Konsumentkreditlagen

Ett nytt begrepp, högkostnadskredit, infördes i lagen. En högkostnadskredit är en kredit, ett lån, med effektiv ränta som minst uppgår till referensräntan plus 30 procentenheter. Våren 2023 innebär det i praktiken en effektiv ränta på minst 32,5 procent.

De största förändringarna i lagen är att det infördes ett räntetak och ett kostnadstak.

Räntetak

Räntetaket innebär att kreditgivaren aldrig får ta ut högre kreditränta eller dröjsmålsränta för högkostnadskrediten än referensräntan plus 40 procentenheter. Våren 2023 innebär det att räntan per år aldrig får vara högre än 42,5 procent. En konsument som är i dröjsmål med betalning av en högkostnadskredit är heller inte skyldig att betala någon annan form av ersättning med anledning av dröjsmålet än dröjsmålsränta.

Kostnadstak

Kostnadstaket begränsar hur höga kostnaderna får vara för krediten. Konsumenten ska aldrig behöva betala mer än det lånade beloppet i kostnader. Till kostnader räknas kreditkostnader, det vill säga ränta och avgift, dröjsmålsränta samt kostnader för inkasso.

Om konsumenten lånar exempelvis 10 000 kronor får kostnaden, utöver krediten, inte överstiga 10 000 kronor. Sammanlagt, lånebelopp, räntekostnader och avgifter, blir då max 20 000 kronor. 

Förlängning

Löptiden för en kredit kommer nu endast att få förlängas en gång. Undantag är om förlängningen är kostnadsfri för konsumenten eller att en skälig avbetalningsplan beviljas för att konsumenten ska kunna betala tillbaka skulden.

Information vid marknadsföring av en högkostnadskredit

Vid marknadsföring av en högkostnadskredit ska kreditgivaren enligt 7 b § upplysa konsumenten om att det är en högkostnadskredit. Det ska också finnas information om riskerna med skuldsättning och var konsumenten kan få stöd i budget- och skuldfrågor. Konsumentverket har utfärdat föreskrifter (KOVFS 2019:1) gällande innehållet i upplysningen och om hur den ska lämnas i marknadsföringen. Informationen ska lämnas enligt nedan.

Fakta:

Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken. Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli. Referensräntan motsvarar Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan bestämdes den 1 januari 2023 till 2,5 procent. 

Mer om räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter på i propositionen 2017/18:72 på Riksdagens webbplats 

Senast granskad 23 maj 2024