Lagen om finansiell rådgivning till konsument

För företag

Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter, även kallad rådgivningslagen, gäller när företag ger konsumenter råd om hur de ska placera sina pengar. Bland annat måste rådgivaren ha tillräcklig kompetens och alla råd ska dokumenteras.

Rådgivningslagen gäller

Lagen gäller när företag ger råd till konsumenter om placering i finansiella instrument eller i livförsäkringar med sparmoment.

Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det betyder att konsumenten inte får erbjudas sämre villkor än de som står i lagen.

Rådgivningslagen gäller inte

Fondbolag, försäkringsförmedlare och värdepappersinstitut är undantagna från vissa av kraven i lagen. Men de måste följa liknande krav i annan lagstiftning, till exempel lagen om värdepappersmarknaden. Reglerna om skadestånd i rådgivningslagen gäller för alla företag som arbetar med finansiell rådgivning.

Företagets skyldigheter

Du som jobbar med att ge finansiella råd har flera skyldigheter enligt lagen. Du ska:

  • se till att den som utför rådgivningen har tillräcklig kompetens
  • dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället
  • lämna dokumentationen till konsumenten.

Du som ger råd ska följa god rådgivningssed. Det innebär att rådgivningen ska anpassas efter konsumentens önskemål och behov. Du får inte rekommendera lösningar som inte är lämpliga för konsumenten.

Om rådgivningen leder till att konsumenten råkar ut för ekonomisk skada kan du bli skyldig att betala skadestånd.

Hela rådgivningslagen på riksdagens webbplats

Komplettering av reglerna i lagen

Konsumentverket och Finansinspektionen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd som kompletterar bestämmelserna i rådgivningslagen.

Konsumentverkets föreskrifter om allmänna råd om finansiell rådgivning till konsumenter (KOFS 2004:5)

Bolag som inte står under Finansinspektionens tillsyn

Konsumentverket har tillsyn över de bolag som inte står under Finansinspektionens tillsyn. För dessa bolag har vi tagit fram föreskrifter (KOVFS 2004:5).

Senast granskad 13 mars 2020
Skriv ut

Information till konsument

I vår upplysningstjänst Hallå konsument får du som privatperson svar på frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.

Läs om lagen om finansiell rådgivning på Hallå konsument