Marknadsföring av fonder

För företag

När du marknadsför fonder är det viss information som måste finnas med. Investerare ska få tydlig information om vad det innebär att investera i de olika fonderna.

I 4 kap. 16-16 a §§ lag (2004:46) om värdepappersfonder, finns bestämmelser om vilken information som måste finnas med vid marknadsföring av fonder. Det ska till exempel tydligt informeras om fondens placeringsinriktning och hur värdet på fonden kan variera beroende på fondens sammansättning. För varje värdepappersfond ska det finnas ett aktuellt faktablad med grundläggande information om fonden och eventuella risker. Att inte lämna denna information utgör ett utelämnande av väsentlig information.

Läs mer i lagen om värdepappersfonder på riksdagens webbplats

Konsumentverket har tillsammans med Fondbolagens Förening tagit fram en överenskommelse om hur fonder får marknadsföras. Överenskommelsen utgör god marknadsföringssed vid marknadsföring av fonder. Detta gäller såväl för medlemmar i Fondbolagens Förening som icke-medlemmar.

Läs överenskommelsen - regler för marknadsföring av fonder (BÖ 2015:02)

Genomsnittskonsumenten vid marknadsföring av fonder

Vid bedömningen av en viss marknadsföringsåtgärd tas utgångspunkt i hur den uppfattas av ”genomsnittskonsumenten”. Med detta menas en representativ konsument i den målgrupp marknadsföringen riktas mot. När det gäller fonder har Marknadsdomstolen (MD 2010:31) slagit fast att en genomsnittskonsument inte kan förutsättas ha några djupare kunskaper i ämnet.

Läs mer om genomsnittskonsumenten

Exempel på otillåten marknadsföring

Nedan finns en sammanställning av praxis och annan information som kan hjälpa dig när du marknadsför fonder.

Senast granskad 13 mars 2020
Skriv ut