Marknadsföring av fonder

När du marknadsför fonder är det viss information som måste finnas med. Investerare ska få tydlig information om vad det innebär att investera i de olika fonderna.

För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument och letar efter information om att låna och spara, hittar du det på Hallå konsument, vår upplysningstjänst för konsumenter. Till Låna och spara på hallakonsument.se

I 4 kap. 16-16 a §§ lag (2004:46) om värdepappersfonder, finns bestämmelser om vilken information som måste finnas med vid marknadsföring av fonder. Det ska till exempel tydligt informeras om fondens placeringsinriktning och hur värdet på fonden kan variera beroende på fondens sammansättning. För varje värdepappersfond ska det finnas ett aktuellt faktablad med grundläggande information om fonden och eventuella risker. Att inte lämna denna information utgör ett utelämnande av väsentlig information.

Läs mer i lagen om värdepappersfonder på riksdagens webbplats

Konsumentverket har tillsammans med Fondbolagens Förening tagit fram en överenskommelse om hur fonder får marknadsföras. Överenskommelsen utgör god marknadsföringssed vid marknadsföring av fonder. Detta gäller såväl för medlemmar i Fondbolagens Förening som icke-medlemmar.

Läs överenskommelsen - regler för marknadsföring av fonder (BÖ 2015:02)

Genomsnittskonsumenten vid marknadsföring av fonder

Vid bedömningen av en viss marknadsföringsåtgärd tas utgångspunkt i hur den uppfattas av ”genomsnittskonsumenten”. Med detta menas en representativ konsument i den målgrupp marknadsföringen riktas mot. När det gäller fonder har Marknadsdomstolen (MD 2010:31) slagit fast att en genomsnittskonsument inte kan förutsättas ha några djupare kunskaper i ämnet.

Läs mer om genomsnittskonsumenten

De allmänna reglerna för marknadsföring gäller

Utöver de regler som beskrivs på den här sidan ska även de allmänna reglerna för marknadsföring följas.

Läs mer om allmänna regler för marknadsföring

Exempel på otillåten marknadsföring

Nedan finns en sammanställning av praxis, exempel och annan information som kan hjälpa dig när du marknadsför fonder.

Senast granskad 1 mars 2021